Efekty uczenia się dla dyscypliny naukowej ekonomia i finanse

tegoria opisowa - aspekty o podstawowym znaczeniu

Kod składnika opisu

PRK poziom 8

Efekty kształcenia:

Ekonomia i finanse

Wiedza: zna i rozumie

Zakres i głębia - kompletność perspektywy poznawczej i zależności

P8S-WG

W stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów - światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe - właściwe dla dyscypliny naukowej

lub artystycznej

W stopniu zaawansowanym główne nurty myśli ekonomicznej i kluczowe teorie z zakresu ekonomii i finansów w ich nurcie klasycznym i neoklasycznym oraz nurcie alternatywnym.

 

 

Główne tendencje rozwojowe dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których odbywa się kształcenie

 

Główne tendencje w rozwoju dyscypliny naukowej Ekonomia i finanse

 

 

 

Metodologię badań naukowych

 

Metodologię badań naukowych, w tym adekwatne metody prowadzenia badań naukowych z zakresu ekonomii i finansów, opracowania i przetwarzania wyników badań oraz przygotowania publikacji

 

 

 

Zasady upowszechniania wyników działalności naukowej, także  w trybie otwartego dostępu

 

 

Zasady upowszechniania wyników działalności naukowej, zarówno w środowisku naukowym, jak i w praktyce, z uwzględnieniem reguł ochrony własności  intelektualnej

Kontekst- uwarunkowania i skutki

P8S-WK

Fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji

 

 

Dylematy i determinanty współczesnej gospodarki, uwzględniając procesy globalizacji i integracji gospodarczej, rozwoju zrównoważonego, racjonalności i efektywności gospodarczej (ekonomicznej) versus odpowiedzialności i racjonalności ekologicznej oraz społecznej

 

 

Ekonomiczne, prawne, etyczne i inne istotne uwarunkowania działalności naukowej

 

Ekonomiczne, prawne oraz etyczne uwarunkowania działalności naukowej

 

 

 

Podstawowe zasady transferu wiedzy do sfery gospodarczej i społecznej oraz komercjalizacji wyników działalności naukowej i know-how związanego z tymi wynikami

Podstawowe zasady transferu wiedzy do sfery gospodarczej i społecznej oraz komercjalizacji wyników działalności naukowej i know-how związanego z tymi wynikami

Umiejętności: potrafi

Wykorzystanie wiedzy - rozwiązywane problemy i wykonywane zadania

P8S-UW

Wykorzystywać wiedzę z różnych dziedzin nauki lub dziedziny sztuki do twórczego identyfikowania i innowacyjnego rozwiązywania złożonych problemów lub wykonywania zadań o charakterze badawczym, a w szczególności:

 

-definiować cel i przedmiot badań naukowych, formułować hipotezę badawczą,

 

- rozwijać metody, techniki  narzędzia badawcze oraz twórczo je stosować,

- wnioskować na podstawie badań naukowych

 

Dostrzegać i właściwie interpretować zależności zachodzące między zjawiskami występującymi w dziedzinie nauk społecznych, w szczególności w dyscyplinie Ekonomia i finanse

 

Identyfikować zjawiska i procesy występujące w sferze społeczno-gospodarczej oraz wykorzystać posiadaną wiedzę do twórczego i nowatorskiego rozwiązywania złożonych problemów o charakterze badawczym, a w szczególności:

- definiować cel i przedmiot badań naukowych, formułować hipotezę badawczą,

- rozwijać metody, techniki  narzędzia badawcze oraz twórczo je stosować,

- wnioskować na podstawie badań naukowych

 

 

Dokonywać krytycznej analizy i oceny wyników badań naukowych, działalności eksperckiej i innych prac o charakterze twórczym oraz ich wkładu w rozwój wiedzy

 

 

Dokonywać krytycznej analizy i oceny wyników badań naukowych, działalności eksperckiej i innych prac o charakterze twórczym oraz ich wkładu w rozwój wiedzy z zakresu ekonomii i finansów

 

 

 

Transferować wyniki działalności naukowej do sfery gospodarczej i społecznej

 

Przekazywać i popularyzować w otoczeniu wiedzę i wyniki działalności naukowej z zakresu dyscypliny Ekonomia i finanse

Komunikowanie się- odbieranie i tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy w środowisku naukowym i posługiwanie się językiem obcym

P8S-UK

Komunikować się na tematy specjalistyczne w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym

Posługiwać się specjalistycznym słownictwem w ocenie procesów i zjawisk  z zakresu ekonomii i finansów, w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym

 

 

Upowszechniać wyniki działalności naukowej, także w formach popularnych

 

Skutecznie przekazywać wiedzę i umiejętności różnym grupom odbiorców, ze szczególnym uwzględnieniem studentów, lub w inny sposób wnosić wkład do kształcenia specjalistów z zakresu ekonomii i finansów

 

 

Inicjować debatę

 

Inicjować, prowadzić lub aktywnie uczestniczyć w debatach naukowych lub popularno-naukowych z zakresu teorii lub praktyki problemów społeczno-gospodarczych, w tym finansowych

 

 

Uczestniczyć w dyskursie naukowym

 

uczestniczyć w dyskursie naukowym w obszarze problematyki ekonomii i finansów

 

 

Posługiwać się językiem obcym na poziome B2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego w stopniu umożliwiającym uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym i zawodowym

 

 

Posługiwać się językiem obcym na poziome B2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego w stopniu umożliwiającym uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym i zawodowym z zakresu problematyki ekonomii i finansów

 

Organizacja pracy- planowanie i praca zespołowa

 

P8S-UO

Planować i realizować indywidualne i zespołowe przedsięwzięcia badawcze, także w środowisku międzynarodowym

 

Pracować w zespołach badawczych oraz kierować takimi zespołami, zarówno w środowisku krajowym,  jak i  międzynarodowym

Uczenie się- planowanie własnego rozwoju i rozwoju innych osób

P8S-UU

Samodzielnie planować i działać na rzecz własnego rozwoju oraz inspirować i organizować rozwój innych osób

 

 

Samodzielnie planować i działać na rzecz własnego rozwoju oraz inspirować i organizować rozwój innych osób

 

 

 

Planować zajęcia lub grupy zajęć i realizować je z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi i metod

 

 

Planować zajęcia w ramach problematyki ekonomii i finansów oraz realizować je z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi i metod, w tym metod diagnozy i prognozowania procesów gospodarczych

Kompetencje społeczne: jest gotów do:

Oceny- krytyczne podejście

P8S-KK

Krytycznej oceny dorobku w ramach danej dyscypliny naukowej lub artystycznej

 

Samodzielnego poszerzania wiedzy z dyscypliny Ekonomia i finanse umożliwiającą krytyczną ocenę dorobku

 

 

Krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój danej dyscypliny naukowej lub  artystycznej

 

 

Poszerzania swoich kompetencji poprzez ciągłe zapoznawanie się z najnowszymi osiągnięciami naukowymi w obszarze badań z zakresu Ekonomii i finansów oraz krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój tej dyscypliny

 

 

Uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych

Uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych w ramach dyscypliny naukowej Ekonomia i finanse

Odpowiedzialność - wypełnianie zobowiązań społecznych i działanie na rzecz interesu publicznego

P8S-KO

Wypełniania obowiązków społecznych badaczy i twórców

Wykazywania kreatywności i otwartości na nowe idee i koncepcje w poszukiwaniu obszarów badań, w aspekcie wypełniania obowiązków społecznych badaczy

 

 

Inicjowania działań na rzecz interesu publicznego

 

Inicjowania działań na rzecz rozwoju społeczno - gospodarczego

 

 

 

Myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy

 

 

Wykazywania przedsiębiorczej postawy w rozwiązywaniu problemów społeczno-gospodarczych

Rola zawodowa - niezależność i rozwój etosu

P8S-KR

Podtrzymywania i rozwijania etosu środowisk badawczych i twórczych, w tym:

- prowadzenia działalności naukowej w sposób niezależny

- respektowania zasady publicznej własności wyników działalności naukowej, z uwzględnieniem zasad ochrony własności intelektualnej

 

Prowadzenia działalności naukowej w sposób niezależny oraz rzetelnego i odpowiedzialnego wykorzystywania wyników swoich badań naukowych, przestrzegając zasad etycznych i dobrych obyczajów naukowych