Efekty uczenia się dla dyscypliny naukowej filozofia

Kategoria opisowa - aspekty o podstawowym znaczeniu

Kod składnika opisu

PRK poziom 8

Efekty uczenia się dla dyscypliny:

Filozofia

Wiedza: zna i rozumie

Zakres i głębia - kompletność perspektywy poznawczej i zależności

P8S-WG

W stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów - światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe - właściwe dla danej dyscypliny naukowej lub artystycznej

 

zna zarówno historyczne doktryny filozoficzne, jak i najnowsze

 

w stopniu zaawansowanym zna i rozumie podobieństwa i różnice pomiędzy współczesnymi doktrynami filozoficznymi jej najważniejszych dziedzin, tj. ontologii, epistemologii, etyki, estetyki, filozofii kultury, filozofii politycznej, logiki i metodologii

 

demonstruje najważniejsze historyczne i obecne spory i dyskusje

 

potrafi wykazać historyczną ewolucję centralnych kategorii i problemów filozofii

 

zna zasady filozoficznej pracy badawczej, w tym potrafi zrekonstruować sytuację problemową, postawić jej hipotetyczne rozwiązanie i racjonalnie je uargumentować

 

potrafi tak argumentować jak i kontrargumentować w wybranej kwestii

 

 

 

 

 

 

Główne tendencje rozwojowe dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których odbywa się kształcenie

 

 

 

 

Metodologię badań naukowych

 

 

 

Zasady upowszechniania wyników działalności naukowej, także  w trybie otwartego dostępu

 

Kontekst- uwarunkowania i skutki

P8S-WK

Fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji

 

 

 

Ekonomiczne, prawne, etyczne i inne istotne uwarunkowania działalności naukowej

 

obecność zagadnień filozoficznych i ich rangi w kulturze

 

 

 

Podstawowe zasady transferu wiedzy do sfery gospodarczej i społecznej oraz komercjalizacji wyników działalności naukowej i know-how związanego z tymi wynikami

zasady i społeczno - prawne uwarunkowania publikacji naukowych

Umiejętności: potrafi

Wykorzystanie wiedzy - rozwiązywane problemy i wykonywane zadania

P8S-UW

Wykorzystywać wiedzę z różnych dziedzin nauki lub dziedziny sztuki do twórczego identyfikowania i innowacyjnego rozwiązywania złożonych problemów lub wykonywania zadań o charakterze badawczym, a w szczególności:

- definiować cel i przedmiot badań naukowych, formułować hipotezę badawczą,

- rozwijać metody, techniki  narzędzia badawcze oraz twórczo je stosować,

- wnioskować na podstawie badań naukowych

 

dokonywać krytycznej analizy i twórczo rozwiązywać niektóre problemy współczesnej filozofii

 

identyfikować właściwy przedmiot badań (kontrowersji filozoficznych)  i samodzielnie dobrać metodę jego hipotetycznego i innowacyjnego rozwiązania

 

 

Dokonywać krytycznej analizy i oceny wyników badań naukowych, działalności eksperckiej i innych prac o charakterze twórczym oraz ich wkładu w rozwój wiedzy

 

 

 

 

płynnie operować kategoriami dyskursu filozoficznego

 

znaleźć aplikacje niektórych zagadnień filozoficznych dla współczesnej kultury

 

opisywać zjawiska współczesnej kultury w dyskursie filozoficznym

 

 

Transferować wyniki działalności naukowej do sfery gospodarczej i społecznej

 

Komunikowanie się- odbieranie i tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy w środowisku naukowym i posługiwanie się językiem obcym

P8S-UK

Komunikować się na tematy specjalistyczne w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym

uczestniczyć w wymianie doświadczeń i idei, także w środowisku międzynarodowym

 

 

 

 

Upowszechniać wyniki działalności naukowej, także w formach popularnych

 

 

 

 

Inicjować debatę

 

 

 

 

Uczestniczyć w dyskursie naukowym

 

 

 

 

Posługiwać się językiem obcym na poziome B2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego w stopniu umożliwiającym uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym i zawodowym

 

Organizacja pracy- planowanie i praca zespołowa

P8S-UO

Planować i realizować indywidualne i zespołowe przedsięwzięcia badawcze, także w środowisku międzynarodowym

inicjować debatę i aktywnie uczestniczyć w sporze filozoficznym (o zakresie tak lokalnym, jak i międzynarodowym)

 

Uczenie się- planowanie własnego rozwoju i rozwoju innych osób

P8S-UU

Samodzielnie planować i działać na rzecz własnego rozwoju oraz inspirować i organizować rozwój innych osób

samodzielnie planować własny rozwój naukowy oraz inspirować rozwój innych osób

 

 

 

Planować zajęcia lub grupy zajęć i realizować je z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi i metod

 

Kompetencje społeczne: jest gotów do:

Oceny- krytyczne podejście

P8S-KK

Krytycznej oceny dorobku w ramach danej dyscypliny naukowej lub artystycznej

 

krytycznej oceny dorobku uprawianej dziedziny filozoficznej

 

krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój tej dziedziny

 

 

Krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój danej dyscypliny naukowej lub  artystycznej

 

 

 

 

Uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych

 

Odpowiedzialność - wypełnianie zobowiązań społecznych i działanie na rzecz interesu publicznego

P8S-KO

Wypełniania obowiązków społecznych badaczy i twórców

podejmowania inicjatyw teoretyczno-praktycznych w celu realizowania interesów publicznych

 

 

Inicjowania działań na rzecz interesu publicznego

 

 

 

 

Myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy

 

Rola zawodowa - niezależność i rozwój etosu

P8S-KR

Podtrzymywania i rozwijania etosu środowisk badawczych i twórczych, w tym:

- prowadzenia działalności naukowej w sposób niezależny

- respektowania zasady publicznej własności wyników działalności naukowej, z uwzględnieniem zasad ochrony własności intelektualnej

demonstrowania troski o najwyższe standardy badań naukowych