Efekty uczenia się dla dyscypliny naukowej językoznawstwo

Kategoria opisowa - aspekty o podstawowym znaczeniu

Kod składnika opisu

PRK poziom 8

Efekty kształcenia dla dyscypliny:

Językoznawstwo

 

Wiedza: zna i rozumie

Zakres i głębia - kompletność perspektywy poznawczej i zależności.

P8S-WG

W stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów - światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe - właściwe dla danej dyscypliny naukowej lub artystycznej.

Historię języka, teorie językowe oraz proces kształtowania  metodologii badań językoznawczych na przestrzeni lat.

 

 

 

 

 

 

 

Główne tendencje rozwojowe dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których odbywa się kształcenie.

 

W stopniu zaawansowanym  zna i rozumie współczesne tendencje rozwojowe teorii badań językoznawczych.

 

 

Metodologię badań naukowych.

Zna historyczne i współczesne metodologie badań językoznawczych 

 

 

Zasady upowszechniania wyników działalności naukowej, także  w trybie otwartego dostępu.

Potrafi przedstawiać wyniki wybranych badań językoznawczych.  

Kontekst- uwarunkowania i skutki

P8S-WK

Fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji.

Rozumie i potrafi argumentować związek badań językoznawczych z rozwojem cywilizacji.

 

 

Ekonomiczne, prawne, etyczne i inne istotne uwarunkowania działalności naukowej.

Podstawowe zasady transferu wiedzy do sfery gospodarczej i społecznej oraz komercjalizacji wyników działalności naukowej i know-how związanego z tymi wynikami.

 

Posiada wiedzę dotyczącą kontekstów prawnych i etycznych badań językoznawczych.

 

 

 

 

Umiejętności: potrafi

Wykorzystanie wiedzy - rozwiązywane problemy i wykonywane zadania

P8S-UW

Wykorzystywać wiedzę z różnych dziedzin nauki lub dziedziny sztuki do twórczego identyfikowania i innowacyjnego rozwiązywania złożonych problemów lub wykonywania zadań o charakterze badawczym, a w szczególności:

- definiować cel i przedmiot badań naukowych, formułować hipotezę badawczą,

- rozwijać metody, techniki  narzędzia badawcze oraz twórczo je stosować,

- wnioskować na podstawie badań naukowych

 

Potrafi definiować cele językoznawczych badań naukowych, formułować hipotezy badawcze, twórczo rozwijać metody analizy danych językowych, wysnuwać wnioski z przeprowadzonych badań. 

 

 

Dokonywać krytycznej analizy i oceny wyników badań naukowych, działalności eksperckiej i innych prac o charakterze twórczym oraz ich wkładu w rozwój wiedzy.

 

Potrafi krytycznie ocenić wyniki badań naukowych oraz działalności z nimi związanej. 

 

 

Transferować wyniki działalności naukowej do sfery gospodarczej i społecznej.

Potrafi wykorzystać wyniki badań do analizy zjawisk kulturowych i społecznych.

Komunikowanie się, odbieranie i tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy w środowisku naukowym i posługiwanie się językiem obcym

P8S-UK

Komunikować się na tematy specjalistyczne w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym.

Uczestniczy w dyskursie naukowym, także międzynarodowym.

 

 

Upowszechniać wyniki działalności naukowej, także w formach popularnych.

 

Upowszechnia wyniki własnych badań naukowych w różnorodnej formie.

 

 

Inicjować debatę.

 

Potrafi inicjować debatę językoznawczą.

 

 

Uczestniczyć w dyskursie naukowym.

 

Bierze udział w pracach językoznawczych.  

 

 

Posługiwać się językiem obcym na poziome B2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego w stopniu umożliwiającym uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym i zawodowym.

Posługuje się językiem obcym na poziomie B2 dla prezentacji badań językoznawczych.

Organizacja pracy- planowanie i praca zespołowa

P8S-UO

Planować i realizować indywidualne i zespołowe przedsięwzięcia badawcze, także w środowisku międzynarodowym.

Uczestniczy w różnorodnych inicjatywach środowiska językoznawców, także zagranicą.

Uczenie się- planowanie własnego rozwoju i rozwoju innych osób

P8S-UU

Samodzielnie planować i działać na rzecz własnego rozwoju oraz inspirować i organizować rozwój innych osób.
Planować zajęcia lub grupy zajęć i realizować je z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi i metod.

Planuje własny rozwój naukowy; inicjuje badania językoznawcze prowadzone przez inne osoby.

 

 

 

 

Kompetencje społeczne: jest gotów do:

Oceny- krytyczne podejście

P8S-KK

Krytycznej oceny dorobku w ramach danej dyscypliny naukowej lub artystycznej.

 

Krytycznej oceny aktualnego stanu badań w wybranych działach językoznawstwa.

 

 

Krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój danej dyscypliny naukowej lub  artystycznej.

 

Krytycznej oceny wkładu własnego w rozwój językoznawstwa.

 

 

Uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych.

Uznania znaczenia wiedzy dla rozwiązywania poznawczych i praktycznych problemów językoznawczych.

Odpowiedzialność - wypełnianie zobowiązań społecznych i działanie na rzecz interesu publicznego

P8S-KO

Wypełniania obowiązków społecznych badaczy i twórców.

 

Inicjowania działań na rzecz interesu publicznego.

 

Myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy.

Podejmowania działań społecznych związanych z rolą badacza języka.

Rola zawodowa - niezależność i rozwój etosu

P8S-KR

Podtrzymywania i rozwijania etosu środowisk badawczych i twórczych, w tym:

- prowadzenia działalności naukowej w sposób niezależny,

- respektowania zasady publicznej własności wyników działalności naukowej, z uwzględnieniem zasad ochrony własności intelektualnej.

Prowadzenia badań w sposób niezależny, z uwzględnieniem publicznej własności badan własnych, uwzględniając zasady ochrony własności intelektualnej.