Efekty uczenia się dla dyscypliny naukowej nauki fizyczne

Symbol efektu

Określenie efektu

Kod składnika opisu PRK poziom 8

 

 

Wiedza: zna i rozumie

 

 

W01

metodologię, strukturę i historię rozwoju nauk fizycznych, a także główne problemy i dylematy cywilizacyjne mające z nimi bezpośredni związek

 

P8S-WG/1,2,3

P8S-WK/1

W02

najważniejsze teorie, koncepcje i kierunki rozwoju metod eksperymentalnych w dyscyplinie nauki fizyczne

 

P8S-WG/1,2

W03

narzędzia fizyki teoretycznej oraz doświadczalnej, w tym aparat matematyki wyższej, nauk komputerowych oraz technik eksperymentalnych do opisu procesów fizycznych i rozwiązywania problemów w ramach tych dziedzin, których dotyczy rozprawa doktorska

P8S-WG/1,2,3

W04

szczegółowo działy fizyki oraz literaturę naukową, związane z tematyką rozprawy

 

P8S-WG/1,2,3

 

W05

najważniejsze i najnowsze osiągnięcia naukowe w dyscyplinie nauki fizyczne, istotne uwarunkowania działalności naukowej i zasady upowszechniania wyników badań i transferu wiedzy

 

P8S-WG/1,4

P8S-WK/2,3

 

 

Umiejętności: potrafi

 

 

U01

samodzielnie rozwijać metody, stosować narzędzia badawcze i wysuwać wnioski oraz gromadzić literaturę poświęconą wybranemu zagadnieniu i krytycznie ją zanalizować

P8S-UW/1,2

U02

samodzielnie definiować cel i przedmiot badań, formułować hipotezy badawcze oraz rozwiązywać problemy naukowe i krytycznie weryfikować wyniki

P8S-UW/1,2

U03

operatywnie władać językiem angielskim, w tym specjalistyczną terminologią dotyczącą tematyki rozprawy doktorskiej, pozwalającym na swobodne prezentowanie w mowie i piśmie swojego dorobku naukowego oraz rozumienie cudzych wystąpień

P8S-UK/1,5

 

U04

przedstawić wyniki prac własnych i zsyntetyzować wyniki literaturowe w formie rozprawy, publikacji, lub wystąpienia konferencyjnego (plakatu oraz/lub referatu) oraz transferować wyniki swojej pracy badawczej do otoczenia zewnętrznego

 

P8S-UK/2

P8S-UW/3

 

U05

zaplanować i realizować indywidualnie lub zespołowo przedsięwzięcie badawcze inicjując przy tym debatę i dyskurs naukowy w środowisku lokalnym i międzynarodowym

 

P8S-UO

P8S-UK/3, 4

 

U06

ustawicznie zdobywać wiedzę i inspirować rozwój intelektualny innych osób

 

P8S-UU/1

U07

przygotować i zaplanować zajęcia z fizyki oraz nauczać na poziomie akademickim z użyciem współczesnych technik i metod

 

P8S-UU/2

 

 

Kompetencje społeczne: jest gotów do:

 

 

K01

krytycznej oceny własnych oraz cudzych rezultatów badań, a także oceny ich znaczenia społecznego i cywilizacyjnego

 

P8S-KK/1,2,3

 

K02

organizowania własnych badań naukowych i aplikowania o ich finansowanie działając równocześnie na rzecz interesu publicznego

 

P8S-KO/2

K03

respektowania zasad funkcjonowania wyższej uczelni w zakresie badań i dydaktyki i wypełniania roli pracownika naukowo-dydaktycznego

 

P8S-KO/1

P8S-KR

K04

prowadzenia badań w sposób rzetelny, niezależny, przedsiębiorczy respektując zasady ochrony własności intelektualnej i społecznej

 

P8S-KO/3

P8S-KR