Efekty uczenia się dla dyscypliny naukowej nauki prawne

Kategoria opisowa - aspekty o podstawowym znaczeniu

Kod składnika opisu

PRK poziom 8

Efekty uczenia się:

Nauki prawne

Wiedza: zna i rozumie

Zakres i głębia - kompletność perspektywy poznawczej i zależności

P8S-WG

W stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów - światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe - właściwe dla danej dyscypliny nauki prawne

 

K_W01

Zakres i głębia - kompletność perspektywy poznawczej i zależności

P8S-WG

Główne tendencje rozwojowe dyscypliny nauki prawne 

 

K_W02

Zakres i głębia - kompletność perspektywy poznawczej i zależności

P8S-WG

Metodologię badań naukowych w zakresie nauk prawnych

K_W03

Zakres i głębia - kompletność perspektywy poznawczej i zależności

P8S-WG

Zasady upowszechniania wyników działalności naukowej z zakresu nauk prawnych, także w trybie otwartego dostępu, w szczególności w zakresie publikowania, a także wiedzę z zakresu rozpowszechniania wyników badań naukowych w ramach prowadzonej dydaktyki uniwersyteckiej

K_W04

Kontekst -  uwarunkowania i skutki

P8S-WK

Fundamentalne dylematy współczesnych systemów prawnych istotne dla istnienia i rozwoju współczesnej cywilizacji

K_W05

Kontekst -uwarunkowania i skutki

P8S-WK

Ekonomiczne, prawne, etyczne i inne istotne uwarunkowania działalności naukowej

 

K_W06

Kontekst - uwarunkowania i skutki

P8S-WK

Podstawowe zasady transferu wiedzy z zakresu nauk prawnych do sfery gospodarczej i społecznej oraz komercjalizacji wyników działalności naukowej i know-how związanego z tymi wynikami

K_W07

Umiejętności: potrafi

Wykorzystanie wiedzy - rozwiązywane problemy i wykonywane zadania

P8S-UW

Wykorzystywać wiedzę z zakresu nauk prawnych do twórczego identyfikowania i innowacyjnego rozwiązywania złożonych problemów lub wykonywania zadań o charakterze badawczym, a w szczególności:

- definiować cel i przedmiot badań naukowych, formułować hipotezę badawczą,

- rozwijać metody, techniki narzędzia badawcze oraz twórczo je stosować,

- wnioskować na podstawie badań naukowych

K_U01

Wykorzystanie wiedzy - rozwiązywane problemy i wykonywane zadania

P8S-UW

Dokonywać krytycznej analizy i oceny wyników badań naukowych, działalności eksperckiej i innych prac o charakterze twórczym oraz ich wkładu w rozwój wiedzy z zakresu nauk prawnych, w szczególności potrafi przekazywać i interpretować bieżące ustawodawstwo i dorobek orzecznictwa sądowego,

K_U02

Wykorzystanie wiedzy - rozwiązywane problemy i wykonywane zadania

P8S-UW

Transferować wyniki działalności naukowej do sfery gospodarczej i społecznej, w tym w szczególności do konstruowania aktów prawnych bądź umów cywilnoprawnych

K_U03

Komunikowanie się- odbieranie i tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy w środowisku naukowym i posługiwanie się językiem obcym

P8S-UK

Komunikować się na tematy specjalistyczne z zakresu nauk prawnych w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym

K_U04

Komunikowanie się- odbieranie i tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy w środowisku naukowym i posługiwanie się językiem obcym

P8S-UK

Upowszechniać wyniki działalności naukowej z zakresu nauk prawnych w formie publikacji, wystąpień konferencyjnych. Ponadto potrafi upowszechniać wyniki działalności naukowej z zakresu nauk prawnych również w formach popularnych, np. w debatach medialnych czy środowiskowych

 

K_U05

Komunikowanie się- odbieranie i tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy w środowisku naukowym i posługiwanie się językiem obcym

P8S-UK

Inicjować debatę na tematy prawne w środowiskach teoretyków i praktyków prawa

 

K_U06

Komunikowanie się- odbieranie i tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy w środowisku naukowym i posługiwanie się językiem obcym

P8S-UK

Uczestniczyć w dyskursie naukowym w środowisku naukowym, zwłaszcza poprzez stawiane tez naukowych, ich argumentację, weryfikację wypowiedzi na tematy naukowe z zakresu nauk prawnych

 

 

 

K_U07

Komunikowanie się- odbieranie i tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy w środowisku naukowym i posługiwanie się językiem obcym

P8S-UK

Posługiwać się językiem obcym na poziome B2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego w stopniu umożliwiającym uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym i zawodowym

K_U08

Organizacja pracy- planowanie i praca zespołowa

P8S-UO

Planować i realizować indywidualne i zespołowe przedsięwzięcia badawcze, także w środowisku międzynarodowym

K_U09

Uczenie się- planowanie własnego rozwoju i rozwoju innych osób

P8S-UU

Samodzielnie planować i działać na rzecz własnego rozwoju, w szczególności w ramach udziału w projektach naukowych, czy kwerendach, oraz inspirować i organizować rozwój innych osób, w tym także w ramach profesjonalnego prowadzenia zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej przynajmniej na poziomie ćwiczeń i konwersatoriów oraz potrafi weryfikować wiedzę nabytą przez studentów

K_U10

Uczenie się- planowanie własnego rozwoju i rozwoju innych osób

P8S-UU

Planować zajęcia lub grupy zajęć, w tym konstruować problematykę ćwiczeń i konwersatoriów, i realizować je z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi i metod badawczych oraz dydaktycznych, w szczególności potrafi nawiązywać i prowadzić dyskusję ze studentami oraz odpowiadać na ich bieżące pytania na temat osiągnięć naukowych z zakresu nauk prawnych

K_U11

Kompetencje społeczne: jest gotów do:

Oceny - krytyczne podejście

P8S-KK

Krytycznej oceny dorobku w ramach nauk prawnych poprzez formułowanie argumentów oraz kontrargumentów 

 

K_K01

Oceny - krytyczne podejście

P8S-KK

Krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój nauk prawnych poprzez przyjmowanie kontrargumentów i weryfikację własnych tez badawczych, zwłaszcza oceny tez w wielu różnych aspektach

 

K_K02

Oceny - krytyczne podejście

P8S-KK

Uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych z zakresu nauk prawnych

K_K03

Odpowiedzialność - wypełnianie zobowiązań społecznych i działanie na rzecz interesu publicznego

P8S-KO

Wypełniania obowiązków społecznych badaczy, w szczególności poprzez przyczynie się do przemiany otoczenia, autentycznego rozwoju i postępu każdego człowieka i całych społeczeństw w wyniku tworzenia lepszego systemu prawnego

K_K04

Odpowiedzialność - wypełnianie zobowiązań społecznych i działanie na rzecz interesu publicznego

P8S-KO

Inicjowania działań dotyczących tworzenia oraz stosowania prawa na rzecz interesu publicznego

 

K_K05

Odpowiedzialność - wypełnianie zobowiązań społecznych i działanie na rzecz interesu publicznego

P8S-KO

Myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy, w szczególności poprzez komercjalizację badań naukowych oraz pozyskiwanie środków finansowych na badania naukowe w ramach projektów krajowych i międzynarodowych, a także do właściwej realizacji programu prowadzonego przedmiotu przy umiejętnym zaplanowaniu czasu zajęć

 

K_K06

Rola zawodowa - niezależność i rozwój etosu

P8S-KR

Podtrzymywania i rozwijania etosu środowisk badawczych, w tym:

- prowadzenia działalności naukowej w sposób niezależny,

- respektowania zasady publicznej własności wyników działalności naukowej, z uwzględnieniem zasad ochrony własności intelektualnej, zapewniające oryginalność i rzetelność prowadzenia badań naukowych.

 

 

K_K07