Efekty uczenia się dla dyscypliny naukowej rolnictwo i ogrodnictwo

Kategoria opisowa - aspekty o podstawowym znaczeniu

Kod składnika opisu

PRK poziom 8 - efekty kształcenia

Rolnictwo i ogrodnictwo

Zakres i głębia - kompletność perspektywy poznawczej i zależności

P8S-WG

W stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów - światowy dorobek nauk rolniczych, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe

 

 

Główne tendencje rozwojowe współczesnego rolnictwa

 

 

Metodologia i metodyka badań naukowych, w tym szczególnie badań rolniczych

 

 

Zasady upowszechniania wyników działalności naukowej, także w trybie otwartego dostępu

Kontekst- uwarunkowania i skutki

P8S-WK

Ekonomiczne, prawne, etyczne i inne istotne uwarunkowania działalności naukowej

 

 

Podstawowe zasady transferu wiedzy do sfery gospodarczej, społecznej i kulturalnej oraz komercjalizacji wyników działalności naukowej

Wykorzystanie wiedzy - rozwiązywane problemy i wykonywane zadania

P8S-UW

Doktorant wykorzystuje w badaniach rolniczych wiedzę z różnych dziedzin nauki lub dziedziny sztuki do twórczego identyfikowania i innowacyjnego rozwiązywania złożonych problemów lub wykonywania zadań o charakterze badawczym, a w szczególności:

- definiuje cel i przedmiot badań naukowych, formułuje hipotezę badawczą,

- rozwija metody, techniki, narzędzia badawcze oraz twórczo je stosuje,

- wnioskuje na podstawie wyników badań naukowych

 

 

Dokonuje krytycznej analizy i oceny wyników badań naukowych, działalności eksperckiej i innych prac o charakterze twórczym oraz ich wkładu w rozwój wiedzy

 

 

Transferuje wyniki działalności naukowej do sfery gospodarczej, społecznej i kulturalnej

Komunikowanie się - odbieranie i tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy w środowisku naukowym i posługiwanie się językiem obcym

P8S-UK

Doktorant komunikuje się w tematyce specjalistycznej w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym

 

Upowszechnia wyniki działalności naukowej, także w formach popularnych

 

 

Inicjuje debatę

 

 

Uczestniczy w dyskursie naukowym

 

 

Posługuje się językiem obcym na poziome B2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego w stopniu umożliwiającym uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym i zawodowym

Organizacja pracy - planowanie i praca zespołowa

P8S-UO

Planuje i realizuje indywidualne i zespołowe przedsięwzięcia badawcze, także w środowisku międzynarodowym

Uczenie się - planowanie własnego rozwoju i rozwoju innych osób

P8S-UU

Samodzielnie planuje i działa na rzecz własnego rozwoju oraz inspiruje i organizuje rozwój innych osób

 

 

Planuje zajęcia lub grupy zajęć i realizuje je z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi i metod

Oceny - krytyczne podejście

P8S-KK

Krytycznie ocenia dorobek badawczy, publikacyjny i popularyzacyjny w ramach dyscypliny Rolnictwo i ogrodnictwo

 

 

Krytycznie ocenia własny wkład w rozwój nauk rolniczych

 

 

Uznaje znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych

Odpowiedzialność - wypełnianie zobowiązań społecznych i działanie na rzecz interesu publicznego

P8S-KO

Wypełnia obowiązki społeczne badaczy i twórców, szczególnie w uświadamianiu społeczeństwa o roli wiedzy rolniczej w egzystencji i poprawie bytu człowieka

 

 

Inicjuje działania na rzecz interesu publicznego

 

 

Myśli i działa w sposób przedsiębiorczy

Rola zawodowa - niezależność i rozwój etosu

P8S-KR

Podtrzymuje i rozwija etos środowisk badawczych i twórczych, w tym dotyczący:

- prowadzenia działalności naukowej w sposób niezależny

- respektowania zasady publicznej własności wyników działalności naukowej, z uwzględnieniem zasad ochrony własności intelektualnej