Efekty uczenia się dla dyscypliny naukowej technologia żywności i żywienia

Kategoria opisowa - aspekty o podstawowym znaczeniu

Kod składnika opisu

PRK poziom 8 - efekty kształcenia

Technologia żywności i żywienia

Zakres i głębia - kompletność perspektywy poznawczej i zależności

P8S-WG

W stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów - doktorant poznaje światowy dorobek z zakresu technologii żywności i żywienia, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe

 

 

Główne tendencje rozwojowe współczesnej technologii żywności

 

 

Metodologia badań naukowych w technologii żywności i żywieniu

 

 

Zasady upowszechniania wyników działalności naukowej, także w trybie otwartego dostępu

Kontekst - uwarunkowania i skutki

P8S-WK

Doktorant rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji w zakresie polityki wyżywienia i wpływu żywności na zdrowie

 

 

Ekonomiczne, prawne, etyczne i inne istotne uwarunkowania działalności naukowej

 

Podstawowe zasady transferu wiedzy do sfery gospodarczej i społecznej oraz komercjalizacji wyników działalności naukowej i know-how związanego z tymi wynikami

Wykorzystanie wiedzy - rozwiązywane problemy i wykonywane zadania

P8S-UW

Doktorant wykorzystuje w badaniach związanych z żywnością i żywieniem wiedzę z różnych dziedzin nauki do twórczego identyfikowania i innowacyjnego rozwiązywania złożonych problemów lub wykonywania zadań o charakterze badawczym, a w szczególności:

- definiuje cel i przedmiot badań naukowych, formułuje hipotezę badawczą,

- rozwija metody, techniki i narzędzia badawcze oraz twórczo je stosuje,

- wnioskuje na podstawie wyników badań naukowych

 

 

Dokonuje krytycznej analizy i oceny wyników badań naukowych, działalności eksperckiej i innych prac o charakterze twórczym oraz ich wkładu w rozwój wiedzy

 

 

Transferuje wyniki działalności naukowej do sfery gospodarczej i społecznej

Komunikowanie się- odbieranie i tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy w środowisku naukowym i posługiwanie się językiem obcym

P8S-UK

Doktorant komunikuje się na tematy specjalistyczne w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym

 

 

Upowszechnia wyniki działalności naukowej, także w formach popularnych

 

 

Inicjuje debatę

 

 

Uczestniczy w dyskursie naukowym

 

 

Posługuje się językiem obcym na poziome B2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego w stopniu umożliwiającym uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym i zawodowym

Organizacja pracy- planowanie i praca zespołowa

P8S-UO

Planuje i realizuje indywidualne i zespołowe przedsięwzięcia badawcze, także w środowisku międzynarodowym

Uczenie się- planowanie własnego rozwoju i rozwoju innych osób

P8S-UU

Samodzielnie planuje i działa na rzecz własnego rozwoju oraz inspiruje i organizuje rozwój innych osób

 

 

Planuje zajęcia lub grupy zajęć i realizuje je z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi i metod

Ocena - krytyczne podejście

P8S-KK

Doktorant krytycznie ocenia dorobek badawczy, publikacyjny i popularyzacyjny w ramach dyscypliny technologia żywności i żywienia

 

 

Krytycznie ocenia własny wkład w rozwój technologii żywności i żywienie człowieka

 

 

Uznaje znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych

Odpowiedzialność - wypełnianie zobowiązań społecznych i działanie na rzecz interesu publicznego

P8S-KO

Doktorant wypełnia obowiązki społecznych badaczy i twórców, szczególnie w uświadamianiu społeczeństwa o znaczeniu wiedzy o żywności i żywieniu dla zdrowia populacji ludzkiej

 

 

Inicjuje działania na rzecz interesu publicznego

 

 

Myśli i działa w sposób przedsiębiorczy

Rola zawodowa - niezależność i rozwój etosu

P8S-KR

Doktorant podtrzymuje i rozwija etos środowisk badawczych i twórczych, w tym:

- prowadzi działalność naukową w sposób niezależny

- respektuje zasady publicznej własności wyników działalności naukowej, z uwzględnieniem zasad ochrony własności intelektualnej