Weryfikacja efektów uczenia się

Efekty uczenia się osiągane przez doktoranta weryfikowane są przez nauczycieli akademickich w trakcie prowadzenia przedmiotów na podstawie:

  • prac pisemnych,
  • kolokwiów,
  • prac zaliczeniowych,
  • projektów,
  • prezentacji i referatów

oraz na zakończenie cyklu zajęć w formie:

  • egzaminów,
  • zaliczeń na ocenę,
  • zaliczeń.

Doktoranci informowani są o warunkach zaliczenia przedmiotu przez prowadzącego zajęcia. Istotnym elementem weryfikacji osiąganych efektów kształcenia doktoranta są seminaria, na których ocenia się postęp w przygotowaniu rozprawy doktorskiej, na podstawie indywidualnego planu badawczego zawierającego w szczególności harmonogram przygotowania rozprawy doktorskiej. Oceny postępu pracy doktorskiej i pracy naukowej dokonuje promotor. Wynik oceny jest przedstawiany przez promotora w formie pisemnej na zakończenie każdego semestru kształcenia. Weryfikacja realizacji planu badawczego doktoranta zostaje przeprowadzona w trakcie IV semestru kształcenia przez komisję, w skład której wchodzą 3 osoby, w tym co najmniej 1 osoba posiadająca stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora w dyscyplinie, w której przygotowywana jest rozprawa doktorska, zatrudniona poza Uniwersytetem Rzeszowskim. Ocena śródokresowa kończy się wynikiem pozytywnym lub negatywnym. Wynik oceny wraz z uzasadnieniem jest jawny.