Związek programu kształcenia w Szkole Doktorskiej UR z misją i strategią rozwoju Uniwersytetu Rzeszowskiego

Szkoła Doktorska UR realizuje cele wyrażone w dokumencie „Strategia rozwoju Uniwersytetu Rzeszowskiego na lata 2013-2020” przyjętym przez Senat UR w uchwale nr 123/05/2013 z dnia 23 maja 2013 r. Szkoła Doktorska  UR wpisuje się w oczekiwania społeczności akademickiej UR i otoczenia zewnętrznego w zakresie kształcenia przygotowującego do prowadzenia wysokiej jakości badań zmierzających do osiągnięcia stopnia doktora, prowadzenia i upowszechniania badań naukowych, współpracy naukowej z ośrodkami akademickimi w kraju i za granicą. Pełni rolę kulturotwórczą. Szkoła Doktorska UR, stanowiąc integralną część Uniwersytetu Rzeszowskiego pozostaje wierna uniwersalnym ideom uniwersyteckim: stosowaniu norm etycznych, dążeniu do prawdy, ochronie wolności badań naukowych, otwartości na wiedzę, szacunku dla człowieka, umiejętności współpracy niezależnie od różnic światopoglądowych, etnicznych i religijnych. Szkoła Doktorska UR tworzy przestrzeń dla kształcenia i prowadzenia badań naukowych w zakresie nauk humanistycznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu,  nauk rolniczych, nauk społecznych, nauk ścisłych i przyrodniczych oraz sztuki. Prowadzi kształcenie z wykorzystaniem interdyscyplinarnego potencjału dydaktycznego UR.