Szczegółowe warunki rekrutacji dla dyscypliny naukowej nauki biologiczne

 1. Kształcenie w Szkole Doktorskiej UR w dyscyplinie nauki biologiczne kierowane jest do osób, o których mowa w ogólnej informacji na temat rekrutacji 2020/2021 ust. 2, a w szczególności do:
 • absolwentów studiów II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich na kierunkach biologia, biotechnologia, biofizyka, biochemia, biologia medyczna, bioinformatyka;
 • osób ambitnych i twórczych, mających silną motywację do pracy naukowej, pragnących nadal się kształcić i rozwijać swoje umiejętności.
 1. Kandydat na doktoranta:
 • musi wyrażać chęć do prowadzenia badań naukowych, doskonalenia warsztatu badawczego oraz współpracy w zespołach badawczych;
 • powinien posługiwać się językiem angielskim pozwalającym mu na prowadzenie korespondencji, budowanie swobodnej wypowiedzi oraz korzystanie z literatury naukowej.
 1. Dodatkowe wymagania stawiane kandydatom:
 • dyplom magistra, magistra inżyniera albo równorzędny z wynikiem co najmniej 4,5, z zastrzeżeniem ust. 14 ogólnej informacji na temat rekrutacji 2020/2021;
 • minimum 1 artykuł indeksowany w bazie SCOPUS lub przyznany patent;
 • czynna znajomość języka angielskiego potwierdzona w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej prowadzonej w tym języku.
 1. Dodatkowe dokumenty wymagane w postępowaniu rekrutacyjnym:
 • przygotowany w języku angielskim opis proponowanego tematu badań wraz z uzasadnieniem podjęcia tego tematu, opisem celu i hipotez naukowych;
 • kopie publikacji naukowych wraz z danymi bibliometrycznymi (punkty MNSiW zgodne z listą, punkty IF, liczba cytowań zgodnie z Web of Science); w przypadku prac wieloautorowych wymagane jest oświadczenie kandydata dotyczące procentowego wkładu pracy, które musi być potwierdzone przez autora korespondencyjnego publikacji;
 • dokumenty potwierdzające inne osiągnięcia naukowe w tym: przyznane stypendia MNiSW lub z innych zewnętrznych źródeł, pozyskane granty naukowe jako kierownik, kopie patentów - w przypadku patentów wieloautorowych wymagane jest oświadczenie kandydata dotyczące procentowego wkładu (w języku polskim lub angielskim).
 1. W postępowaniu rekrutacyjnym Komisja ocenia ponadto:
 • koncepcję proponowanego tematu badań wraz z uzasadnieniem podjęcia tego tematu, opisem celu i hipotez naukowych;
 • artykuł(y) znajdujące się w bazie SCOPUS, uzyskane patenty - według aktualnie obowiązującej punktacji MNiSW proporcjonalnie do wkładu procentowego kandydata;
 • przyznane stypendia i granty.