Szczegółowe warunki rekrutacji dla dyscypliny naukowej nauki o polityce i administracji

 1. Kształcenie w Szkole Doktorskiej UR w dyscyplinie nauki o polityce i administracji skierowane jest do osób, o których mowa w ogólnej informacji na temat rekrutacji 2020/2021 ust. 2, a w szczególności posiadających tytuł zawodowy magistra (lub inny równorzędny) politologii lub innego kierunku pokrewnego.
 2. Do rekrutacji może przystąpić osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich lub równorzędnych z oceną co najmniej dobrą plus (4,5), a w przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia dyplom z oceną bardzo dobrą (5,0).
 3. Od kandydata oczekuje się znajomości nowożytnego języka obcego potwierdzonej certyfikatem lub dyplomem ukończenia studiów, poświadczającymi znajomość tego języka na poziomie biegłości językowej co najmniej B2.
 4. Kształcenie w dyscyplinie nauki o polityce i administracji w Szkole Doktorskiej UR skierowane jest do osób zainteresowanych prowadzeniem samodzielnych badań naukowych w obszarze tej dyscypliny. Od kandydata oczekuje się:
 • wysokiej motywacji do prowadzenia badań naukowych spełniających najwyższe standardy warsztatowe i etyczne;
 • szerokiej i zaawansowanej wiedzy na temat rzeczywistości społeczno-politycznej w zakresie zagadnień składających się na tzw. rdzeń nauk o polityce i administracji;
 • znajomości paradygmatów teoretycznych w naukach o polityce i nauce o administracji oraz umiejętności korzystania z nich w wyjaśnianiu zjawisk społeczno-politycznych;
 • umiejętności gromadzenia materiału do badań oraz jego krytycznej analizy;
 • zdolności samodzielnego i krytycznego myślenia, interpretowania zjawisk i procesów społeczno-politycznych oraz dostrzegania zachodzących między nimi związków przyczynowo-skutkowych;
 • posiadania skonkretyzowanych zainteresowań wybranym szczegółowym problemem z zakresu nauk o polityce i administracji w stopniu umożliwiającym wstępne sformułowanie tematu przyszłej rozprawy doktorskiej, a także znajomości literatury naukowej dotyczącej tego problemu.
 1. Oprócz dokumentów wymienionych w wykazie wymaganych dokumentów kandydat przedkłada następujące dodatkowe dokumenty:
 • w przypadku uzyskania „Diamentowego Grantu” w ramach programu ustanowionego przez ministra właściwego do spraw nauki - poświadczoną przez jednostkę organizacyjną kopię dokumentu potwierdzającego uzyskanie statusu beneficjenta programu „Diamentowy Grant”;
 • proponowany temat i koncepcję rozprawy doktorskiej oraz wstępną bibliografię;
 • wykaz prac naukowych oraz informację o działalności popularyzującej naukę potwierdzoną przez upoważnione podmioty, w szczególności informację o: publikacjach, udziale w konferencjach naukowych, udziale w projektach badawczych, nagrodach, wyróżnieniach, stażach naukowych;
 • informację o przebiegu przewodu doktorskiego, jeżeli kandydat ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora, potwierdzoną przez właściwą jednostkę;
 • opinię samodzielnego pracownika naukowego na temat predyspozycji kandydata do podjęcia samodzielnych badań naukowych.