Szczegółowe warunki rekrutacji dla dyscypliny artystycznej sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

  1. Kandydat powinien:
  • dysponować wiedzą obejmującą różnokierunkowy kontekst teoretyczny związany z rozumieniem zjawisk kultury współczesnej. Wiedza ta umożliwia kompetentną recepcję dzieł sztuki;
  • posiadać umiejętność krytycznej analizy i interpretacji dzieł z zakresu sztuk wizualnych, rozumieć ich znaczenie oraz rolę jaką odgrywają w kształtowaniu dziedzictwa kulturowego;
  • posiadać umiejętności praktyczne związane z kształtowaniem i realizowaniem postawy twórczego animatora kultury, a zarazem świadomego odbiorcy sztuki, którego cechuje pluralizm światopoglądowy i aksjologiczny.
  1. Dodatkowe wymagania i dokumenty w postępowaniu rekrutacyjnym:
  1. osiągnięcia naukowe i artystyczne  udokumentowane w formie:
  • listy aktywności artystycznej zawierającej wykaz osiągnięć artystycznych lub projektowych m.in. otrzymanych nagród, stypendiów twórczych,  wystaw indywidualnych, udziału w wystawach zbiorowych, konkursach, plenerach, projektach artystyczno-naukowych, ruchach artystycznych oraz odbywanych staży, z wyróżnieniem dokonań po uzyskaniu tytułu zawodowego magistra;
  • portfolio prac w formie papierowej, poszerzone o opis zainteresowań i planów artystyczno-projektowo-badawczych w kontekście przewidywanej pracy doktorskiej;
  1. znajomość języków obcych.