Szczegółowe warunki rekrutacji dla dyscypliny naukowej technologia żywności i żywienia

 1. Kandydat powinien:
 • wykazywać chęć samodzielnego zdobywania i pogłębiania wiedzy z zakresu nauk rolniczych wynikającą z pasji do badań naukowych, z doświadczenia, zainteresowań, zdobywania i popularyzacji wiedzy, inspiracji i definiowanych przez siebie problemów badawczych;
 • wskazane jest ukończenie studiów (II stopnia lub jednolitych magisterskich) rolniczych, ogrodniczych, chemicznych lub przyrodniczych ze względu na wieloaspektowość dyscypliny;
 • posiadać doświadczenie w samodzielnym lub zespołowym uprawianiu nauki oraz samodzielnie formułować i konstruować koncepcję rozwiązania problemu badawczego.
 1. Rozmowa kwalifikacyjna, w tym:
 • tematyka, metodyka, wyniki pracy magisterskiej;
 • motywy podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej UR w dyscyplinie i zamierzenia dalszego rozwoju naukowego;
 • zakres planowanych badań w ramach dysertacji doktorskiej (tematyka, cel, hipotezy badawcze, sposoby rozwiązania problemu badawczego, istotność podejmowanego problemu, dotychczasowa wiedza na podejmowany temat).
 1. Brane są pod uwagę osiągnięcia naukowe, w tym:
 • publikacje naukowe (dostarczone w formie kserokopii);
 • potwierdzona przez opiekuna naukowego aktywność w akademickich kołach naukowych (potwierdzony czynny udział w realizacji projektów badawczych, wystąpień na konferencjach i w wydarzeń naukowych, praca w zespołach badawczych);
 • potwierdzona aktywność w towarzystwach naukowych (potwierdzenia jw.).
 1. Znajomość języków obcych (udokumentowana certyfikatem potwierdzającym znajomość nowożytnego języka) - w zależności od poziomu zaawansowania.
 2. Kandydat musi przedłożyć opinię samodzielnego pracownika naukowego o potencjale naukowym kandydata.