Sylabusy dla cyklu kształcenia 2019-2022 – studia stacjonarne 1. stopnia

Lp.

Nazwa przedmiotu

IA. MODUŁ PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH

IA1

Łacina z elementami kultury antycznej

IA2

Wiedza o kulturze

IA3

Nauki pomocnicze filologii pol. z technologią informacyjną

IA4

Historia Polski

IA5

Historia filozofii

IB. MODUŁ PRZEDMIOTÓW OGÓLNOUNIWERSYTECKICH

IB6

Wychowanie fizyczne

IB7

Język obcy nowożytny
  Język angielski
  Język niemiecki
  Język francuski

IB8

Ochrona własności intelektualnej

IC. MODUŁ PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH

IC1. MODUŁ PRZEDMIOTÓW LITERATUROZNAWCZYCH

IC1/9

Literatura staropolska

IC1/10

Literatura oświeceniowa

IC1/11

Literatura romantyzmu

IC1/12

Literatura pozytywizmu

IC1/13

Literatura Młodej Polski

IC1/14

Literatura dwudziestolecia międzywojennego

IC1/15

Literatura po 1939 r.

IC1/16

Arcydzieła literatury powszechnej (semestr 1semestr 2semestr 3semestr 4semestr 5semestr 5 1918-1939semestr 6)

IC2. MODUŁ PRZEDMIOTÓW TEORETYCZNOLITERACKICH

IC2/17

Poetyka

IC2/18

Teoria literatury

IC2/19

Analiza dzieła literackiego (Zakład Teorii i Antropologii LiteraturyZakład Literatury i Kultury XIX Wieku oraz Badań Mitoznawczych)

IC3. MODUŁ PRZEDMIOTÓW JĘZYKOZNAWCZYCH

IC3/20

Gramatyka opisowa jęz. pol.

IC3/21

Stylistyka praktyczna

IC3/22

Kultura języka

IC3/23

Leksykologia i leksykografia

IC3/24

Lingwistyka tekstu

IC3/25

Podstawy językoznawstwa

IC3/26

Gramatyka historyczna języka polskiego z el. historii jęz.

IC4. MODUŁ PRZEDMIOTÓW DO WYBORU/ FAKULTATYWNYCH

IC4/27

Seminarium licencjackie

Zakład Badań nad Literaturą i Edukacją Polonistyczną

Zakład Kultury Mediów

Zakład Lingwistyki Kulturowej i Komunikacji Społecznej

Zakład Literatury Polskiej XX i XXI Wieku

Zakład Literatury Staropolskiej i Polskiego Oświecenia

Zakład Onomastyki

Zakład Pragmatyki Komunikacyjnej

Zakład Teorii i Antropologii Literatury

IC4/28/...

Przedmiot poszerzający wiedzę (opcja I):

 IC4/28/A: Drama w kulturze i edukacji,

 IC4/28/B: Literatura pośród sztuk,

 IC4/28/C: Kultura audiowizualna,

 IC4/28/D: Warsztaty reżyserskie,

 IC4/28/E: Gatunki wypowiedzi w praktyce szkolnej,

 IC4/28/F: Krytyka literacka,

 IC4/28/G: Europejskie dziedzictwo kultury polskiej,

 IC4/28/H: Teksty kultury w edukacji.

IC4/29/...

Konwersatorium do wyboru (opcja II):

 IC4/29/A: Kultura mniejszości narodowych i etnicznych,

 IC4/29/B: Specyfika językowa regionu

 IC4/29/C: Regionalizm  i lokalizm w Unii Europejskiej,

 IC4/29/D: Komunikacja językowa a media.

IC4/30

Wykład monograficzny (opcja III)

IC4/30A

Przedmiot ogólnouczelniany

IC4/31

Praca roczna


Specjalność nauczycielska

IIA. MODUŁ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNY

IIA1

Psychologia

IIA2

Pedagogika

IIB. MODUŁ DYDAKTYCZNY

IIB3

Podstawy dydaktyki

IIB4

Emisja głosu

IIB5

Metodyka nauczania literatury i języka polskiego

IIB6

Warsztaty metodyczne

IIC. MODUŁ PRZEDMIOTÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH

IIC7

Literatura dla dzieci i młodzieży

IIC8

Opcja I:  Retoryka i retoryczność tekstów literackich (XV-XIX w.)/ Współczesna kultura miasta i regionu

IIC9

Opcja II:  Adaptacje filmowe literatury/ Interpretacja dzieła literackiego w szkole podstawowej

IIC10

Sztuka pisania

IID. PRAKTYKI

IID11

Praktyka pedagogiczna

IID12

Praktyka śródroczna z języka polskiego w szkole podstawowej


Specjalność edytorska

IVA. MODUŁ PRZEDMIOTÓW Z ZAKRESU EDYTORSTWA I MEDIÓW

IVA1

Historia książki

IVA2

Krytyczna analiza tekstu w praktyce redakcyjnej

IVA3

Projektowanie publikacji

IVA4

Podstawy poligrafii współczesnej

IVA6

Komputerowe przygotowanie publikacji

IVB. MODUŁ PRZEDMIOTÓW JĘZYKOZNAWCZYCH

IVB7

Emisja głosu

IVB8

Językowe przygotowanie tekstu

IVB9

Retoryka i erystyka

IVB10

Podstawy tekstologii

IVC. MODUŁ PRZEDMIOTÓW FAKULTATYWNYCH TZW. OPCJE (językoznawcze, literaturoznawcze, kulturoznawcze, z zakresu nauk społecznych)

IVC11

Opcja I:   Retoryka i retoryczność tekstów antycznych/Warsztaty ortograficzne  i interpunkcyjne

IVC12

Opcja II:  Retoryka i retoryczność tekstów literackich (XV-XIX w.)/ Język promocji i reklamy

IVC13

Opcja III: Organizacja pracy i marketing w wydawnictwie/Rynek wydawniczy w Polsce

IVD. PRAKTYKI CIĄGŁE

IVD14

Praktyka ciągła w wydawnictwach, drukarniach, mediach (do wyboru)