STATUT Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Uniwersytetu Rzeszowskiego

STATUT
Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej
Uniwersytetu Rzeszowskiego

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19.12.1992 r w sprawie pracowniczych kas zapomogowo – pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych w zakładach pracy (Dz.U. z dnia 28.12.1992) oraz art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 23.05.1991 r o związkach zawodowych (Dz.U. Nr 55, poz. 234) walne zebranie członków (delegatów) Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej Uniwersytetu Rzeszowskiego, zwanej dalej PKZP, z dniem obowiązywania 01.11.2012 r uchwaliło niniejszy Statut PKZP UR w Rzeszowie.

 

 

I Postanowienia ogólne

§1. Celem PKZP jest udzielanie jej członkom pomocy materialnej w formach nieoprocentowanych pożyczek ratalnych długo- i krótkoterminowych oraz – w miarę posiadanych środków – zapomóg na zasadach określonych w statucie.

§2. Środki pieniężne PKZP tworzone są z wpisowego oraz miesięcznych wkładów członkowskich w wysokości ustalonej przez walne zebranie członków PKZP.

§3. Fundusze PKZP są lokowane na rachunku bankowym i podlegają oprocentowaniu wg zasad ustalonych w umowie zawartej pomiędzy bankiem a Zarządem PKZP.

 

II Członkowie PKZP

§4. Członkiem PKZP może być każdy pracownik oraz emeryt i rencista – były pracownik Uniwersytetu Rzeszowskiego i uczelni go tworzących.

§5. Członkowie przyjmowani są na podstawie ważnej deklaracji przystąpienia do PKZP.

§6. Uchwałę o przyjęciu podejmuje Zarząd PKZP w terminie do 30 dni od dnia złożenia deklaracji.

§7. Obowiązki członków PKZP:

 • wpłacić wpisowe,
 • wpłacać miesięczny wkład członkowski lub wyrazić zgodę na potrącanie wkładu z wynagrodzenia za pracę, zasiłku chorobowego lub zasiłku wychowawczego,
 • przestrzegać statutu i uchwał organów PKZP.

§8. Prawa członków PKZP:

 • gromadzenie oszczędności w PKZP według zasad określonych w statucie,
 • korzystanie z pożyczek po wpłaceniu wpisowego i dwóch kolejnych wkładów miesięcznych,
 • w razie wydarzeń losowych ubieganie się o udzielenie zapomogi,
 • branie udziału w obradach walnego zebrania członków (delegatów),
 • czynne i bierne prawo wyborcze do Zarządu PKZP i komisji rewizyjnej.

§9. Członek PKZP może po raz pierwszy ubiegać się o przyznanie pożyczki (ewentualnie zapomogi) nie wcześniej niż po dwóch miesiącach stażu członkowskiego.

§10. Skreślenie z listy członków PKZP następuje z chwilą wystąpienia jednej z wymienionych okoliczności:

1.pisemne żądanie członka PKZP,

2.ustanie zatrudnienia, z wyjątkiem przejścia na emeryturę lub rentę,

3.śmierć członka PKZP,

4.niewywiązywanie się członka PKZP z obowiązków określonych w §7 statutu i na skutek tego powzięcia przez Zarząd PKZP uchwały o skreśleniu z listy członków PKZP,

5.uzasadniona utrata zaufania Zarządu PKZP.

§11. Osobom skreślonym z listy członków PKZP przysługuje zwrot wkładów członkowskich w terminie 14 dni od daty skreślenia. Po upływie tego terminu pracownik UR prowadzący obsługę księgową PKZP wysyła zawiadomienie pisemne o kwocie do pobrania w kasie, chyba, że osoba ta dała polecenie przekazania tej kwoty na jej rachunek bankowy. Wówczas zwrot wkładów przelewany jest na jej konto. Wkłady nie podjęte do 6 miesięcy przechodzą na fundusz rezerwowy.

§12. Członkowie PKZP skreśleni z listy członków na własne żądanie mogą być ponownie przyjęci do PKZP na ogólnych zasadach.

§13. Członkowie PKZP skreśleni z powodu wym. w §10 poz. 4 mogą być ponownie przyjęci do PKZP nie wcześniej  niż po upływie 6 miesięcy od daty skreślenia.

 

III Organy PKZP

§14. Organami PKZP są:

 1. walne zebranie członków
 2. zarząd
 3. komisja rewizyjna.

§15. Jeżeli PKZP liczy więcej niż 150 członków, Zarząd może zwołać walne zebranie delegatów. Liczbę delegatów ustala pierwsze walne zebranie członków.

§16. 1.Uchwały organów PKZP zapadają zwykłą większością w obecności co najmniej połowy liczby członków (delegatów).

2.Jeżeli w pierwszym terminie nie zbierze się wymagane quorum (połowa liczby członków bądź delegatów) przewodniczący Zarządu ustala drugi termin walnego zebrania członków (delegatów). Głosowanie jest prawomocne, o ile w drugim terminie w zebraniu bierze udział przynajmniej 10 członków (delegatów).

§17. Kadencja zarządu i komisji rewizyjnej trwa nie dłużej niż 4 lata. W trakcie kadencji członek organu PKZP może być odwołany z powodu niewłaściwego pełnienia obowiązków. W razie odwołania członka organu PKZP, zrzeczenia się przez niego pełnienia funkcji lub w razie ustania z nim stosunku pracy – przeprowadza się wybory uzupełniające.

§18. Do kompetencji walnego zebrania członków (delegatów) należy:

1.Uchwalanie statutu i wprowadzanie w nim zmian,

2.Wybór i odwoływanie członków zarządu oraz członków komisji rewizyjnej,

3.Ustalenie wysokości wpisowego i miesięcznych wkładów członkowskich oraz zasad udzielania zapomóg,

4.Zatwierdzanie sprawozdań i bilansów rocznych,

5.Przyjmowanie sprawozdań zarządu z bieżącej działalności oraz sprawozdań i wniosków komisji rewizyjnej,

6.W razie powstania szkód i strat, rozpatrywanie ich przyczyn oraz podejmowanie decyzji w sprawach ich pokrycia,

7.Podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących likwidacji PKZP.

§19. 1.Zwyczajne walne zebranie zwołuje przynajmniej raz w roku zarząd PKZP.

2.Nadzwyczajne walne zebranie zwołuje zarząd, o ile zajdzie jedna z wym. możliwości:

a.z własnej inicjatywy,

b.na żądanie komisji rewizyjnej,

c.na żądanie 1/3 liczby członków PKZP,

d.na żądanie związku zawodowego działającego w UR.

Nadzwyczajne walne zebranie członków zwołuje się w ciągu miesiąca od dnia zgłoszenia żądania, ale nie wcześniej niż po upływie 5 dni od zawiadomienia członków PKZP o zebraniu.

§20. 1.Zarząd PKZP liczy od 4 do 6 osób.

2.Zarząd na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.

3.Posiedzenia zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu. Z każdego posiedzenia sporządza się protokół, który podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie zarządu.

4.W razie, gdy podczas głosowania zarządu sprawa nie jest rozstrzygnięta (równa liczba głosów za i przeciw) ostatecznie głosowanie rozstrzyga przewodniczący.

5.Przewodniczący ustala zakres obowiązków członków zarządu.

§22. Do kompetencji zarządu należy:

1.Przyjmowanie członków PKZP i skreślanie ich z listy,

2.Prowadzenie ewidencji członków PKZP,

3.Prowadzenie polityki w zakresie udzielania świadczeń,

4.Przyznawanie pożyczek i ustalanie okresów ich spłaty,

5.Podejmowanie decyzji w sprawach odroczenia spłaty pożyczek,

6.Przyznawanie zapomóg,

7.Sprawowanie kontroli nad terminowym i właściwym dokonaniem wpłat i wypłat oraz księgowaniem tych operacji,

8.Podpisywanie dyspozycji pieniężnych i innych dokumentów,

9.Zwoływanie walnych zebrań członków,

10.Składanie walnemu zebraniu członków sprawozdań z działalności bieżącej oraz przedstawienie bilansów rocznych do zatwierdzenia,

11.Rozpatrywanie okresowych sprawozdań finansowych,

12.Reprezentowanie interesów PKZP wobec kierownika zakładu pracy,

13.Ustosunkowywanie się do wniosków i ustaleń komisji rewizyjnej,

14.Współdziałanie ze związkami zawodowymi oraz przedstawianie im raz w roku sprawozdania z działalności PKZP,

15.Współdziałanie z pracownikami wyznaczonymi przez zakład pracy do prowadzenia księgowości, obsługi kasowej i prawnej PKZP,

16.Prowadzenie innych spraw PKZP.

§22. 1.Przewodniczący zarządu przewodniczy obradom walnego zebrania członków (delegatów).

2.Z przebiegu obrad sporządza się protokół. Obowiązki protokolanta pełni sekretarz zarządu, o ile wyrażą na to zgodę zebrani na zebraniu członkowie (delegaci) PKZP.

3.Nad przebiegiem głosowania czuwa komisja skrutacyjna licząca 3 osoby, wybrana przez obecnych członków (delegatów). Do jej obowiązków należy w szczególności liczenie głosów i ogłaszanie wyników głosowania.

4.Głosowanie jest jawne, także w sprawach osobowych.  Na wniosek członka (delegata) może być zarządzone tajne głosowanie, o ile za tym wnioskiem opowie się większość zebranych (50%+1).

§23. Zarząd PKZP reprezentuje interesy PKZP na zewnątrz.

§24. 1.Komisja rewizyjna składa się z 3 – 5 członków.

2.Komisja rewizyjna na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.

§25. Komisja rewizyjna jest organem kontrolującym działalność finansową zarządu. Do zadań komisji rewizyjnej należy:

1.Kontrola przestrzegania przez zarząd statutu,

2.Czuwanie nad prawidłowym dokumentowaniem wszystkich wpłat i wypłat,

3.Czuwanie nad terminowym prowadzeniem obsługi kasowej i księgowej PKZP przez zakład pracy.

§26. Z racji swoich kompetencji członkiem komisji rewizyjnej nie może być osoba, która reprezentuje zakład pracy (Kwestor, Dyrektor Administracyjny) ani też osoba, która prowadzi obsługę kasową i księgową PKZP.

§27. Przewodniczącym komisji rewizyjnej lub delegowanemu przez niego członkowi komisji rewizyjnej przysługuje prawo uczestniczenia w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym.

§28. 1.Komisja rewizyjna przeprowadza kontrolę działalności PKZP raz na kwartał, sporządzając protokół.

2.Komisja rewizyjna składa na walnym zebraniu sprawozdanie ze swej działalności oraz ustosunkowuje się do działalności zarządu.

§29. W razie stwierdzenia, że zarząd PKZP w swojej działalności finansowej nie przestrzega przepisów prawa lub gdy działalność zarządu jest sprzeczna z interesem społecznym, komisja rewizyjna żąda zwołania w trybie natychmiastowym nadzwyczajnego walnego zebrania członków i występuje na nim z wnioskiem o odwołanie zarządu Kasy.

 

IV. Fundusze PKZP.

§30. Na środki finansowe PKZP składają się następujące fundusze:

1.Fundusz oszczędnościowo-pożyczkowy,

2.Fundusz rezerwowy,

3.Fundusz zapomogowy,

§31. 1.Fundusz oszczędnościowo-pożyczkowy powstaje z wkładów członkowskich i jest przeznaczony na udzielanie pożyczek.

2.Wkłady członkowskie zapisuje się na imiennym rachunku członka PKZP.

3.Wkłady członków PKZP będących pracownikami są potrącane z wynagrodzenia w wysokości nie niższej niż:

a)nauczyciele - 15 zł

b)administracja- 10 zł

c)obsługa- 8 zł

4.Emeryci i renciści wpłacają swoje miesięczne wkłady w kasie PKZP lub przekazują na rachunek bankowy PKZP do 30 dnia danego miesiąca w wysokości nie niższej niż 8 zł.

§32. Fundusz rezerwowy powstaje z wpłat wpisowego wnoszonych przez osoby wstępujące do PKZP, z odsetek od lokat terminowych i odsetek zasądzonych  przez sąd oraz z subwencji i darowizn.

§33.Wysokość wpisowego ustala walne zebranie członków (delegatów) PKZP i wynosi 20 zł.

§34. Fundusz rezerwowy jest przeznaczony na pokrycie szkód i strat, nieściągalnych zadłużeń oraz na odpis na fundusz zapomogowy.

§35. Fundusz zapomogowy powstaje z odpisów funduszu rezerwowego, który to odpis jest dokonywany na koniec roku kalendarzowego w wysokości  60% na fundusz zapomogowy, chyba ,że istniejące ewentualne szkody i nieściągalne zadłużenia przekraczają 30% funduszu rezerwowego. W takiej sytuacji odpis na fundusz zapomogowy wynosi 40%.

§36. Fundusz zapomogowy jest przeznaczony na udzielanie zapomóg członkom PKZP w razie szczególnych przypadków losowych oraz innych świadczeń udzielanych na gruncie przepisów podatkowych.

§37. PKZP ma prawo przyjmować subwencje i darowizny na zasilenie funduszu rezerwowego.

§38. 1.Środki pieniężne PKZP są przechowywane na rachunkach bankowych.

2.Rachunki pieniężne PKZP są otwierane na wniosek zarządu. Zarząd wskazuje osoby uprawnione do dysponowania tymi rachunkami.

3.Wzory podpisów osób uprawnionych do dysponowania rachunkami PKZP zatwierdza zarząd.

 

V Zasady udzielania i spłaty pożyczek i zapomóg

§39.  Członek PKZP może otrzymać pożyczkę krótkoterminową przy zachowaniu art. 87 i art. 871 Kodeksu Pracy:

1. Co miesiąc w przypadku braku zadłużenia z tytułu zaciągnięcia pożyczki długoterminowej,

2. Raz na kwartał w przypadku posiadania niespłaconej pożyczki.

Zwrot takiej pożyczki następuje przez potrącenie z najbliższej wypłaty.

§40. Pożyczki ratalne długoterminowe mogą być udzielane w maksymalnej wysokości trzykrotnych wkładów. Spłata pożyczki następuje w nie więcej niż 24 ratach. Pożyczkobiorca może spłacić pożyczkę przed upływem terminu jej wymagalności.

§41. 1. Wniosek o pożyczkę (załącznik nr 1 do Statutu) podpisuje dwóch poręczycieli – pracowników UR. Wniosek o pożyczkę nieprzekraczającą wysokości zgromadzonych wkładów nie wymaga podpisu poręczycieli. W sytuacji, gdy pożyczkobiorca jest cudzoziemcem, poręczycielami muszą być pracownicy UR posiadający obywatelstwo polskie. Własnoręczność podpisu i okres zatrudnienia potwierdza się podpisem z imienną pieczątką.

2. Do wniosku o pożyczkę ratalną w wysokości przekraczającej aktualną 5-ciokrotną średnią krajową pensję w sektorze przedsiębiorstw, pożyczkobiorca dołącza Oświadczenie (załącznik nr 2 do Statutu).

§42. Poręczenie potwierdzone podpisem jest zobowiązaniem do zapłaty określonej kwoty w przypadku niewywiązywania się pożyczkobiorcy z zobowiązań przyjętych przy spłacie rat.

§43. 1. Członek PKZP może również otrzymać pożyczkę uzupełniającą podczas spłacania pożyczki ratalnej, do wysokości równej różnicy pomiędzy dwukrotną wysokością wkładów a kwotą niespłaconej zaciągniętej poprzednio pożyczki.

2. Pożyczka uzupełniająca nie jest przyznawana w przypadku spłacania w tym czasie pożyczki uzupełniającej.

3. Od dnia pobrania pożyczki uzupełniającej naliczane są raty miesięczne od pełnej kwoty zadłużenia w ustalonym we wniosku o pożyczkę terminie.

§44. Rozpoczęcie spłat pożyczki ratalnej następuje przy najbliższej wypłacie, z poborów w wysokości ustalonej przez zarząd kasy.

§45. Kolejne raty spłacane są do 5 dni po otrzymaniu wynagrodzenia za pracę w UR.

§46. Wpłaty przekazywane są na rachunek bankowy PKZP, wnoszone do kasy UR lub  banku.

§47. 1. Za zgodą pracownika i stosownie do obowiązujących przepisów kodeksu pracy spłaty rat mogą być potrącane z wynagrodzenia za pracę w UR.

2. W przypadku odejścia z pracy pożyczkobiorca oświadcza pisemnie o terminie spłaty rat. Oświadczenie to podpisują poręczyciele.

§48. Emeryci i renciści dokonują spłat miesięcznych rat na konto PKZP do 30-go każdego miesiąca począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyznano pożyczkę.

§49. 1.W razie skreślenia z listy członków PKZP członka posiadającego zadłużenie, podlega ono potrąceniu z wkładów.

2.Przy braku pełnego pokrycia z wkładu na spłatę zadłużenia resztę długu pracownik spłaca w ratach na zasadach ustalonych we wniosku o pożyczkę.

§50. W razie skreślenia członka PKZP z listy członków na jego wniosek, spłata zadłużenia jest natychmiast wymagalna, niezależnie od terminów spłaty ustalonych przy udzielaniu pożyczki.

§51. W razie zwłoki w spłacie zadłużenia wobec PKZP przez okres 2 rat, należy wezwać dłużnika na piśmie do uregulowania należności, wyznaczając termin spłaty. Kopię tego wezwania należy doręczyć poręczycielom.

§52. W razie niedokonania wpłaty przez dłużnika w wyznaczonym terminie, obowiązek spłaty spoczywa na poręczycielach. Terminy spłaty poręczyciele uzgadniają z zarządem Kasy.

§53. Poręczyciel ma prawo dochodzenia zwrotu spłat od pożyczkobiorcy – dłużnika, na drodze sądowej z powództwa cywilnego.

§54. W razie konieczności wniesienia powództwa do sądu z powodu niespłacania pożyczki przez członka PKZP (przez okres 6 m-cy od wyznaczonego terminu spłaty), w imieniu i interesie PKZP występuje upoważniony członek zarządu lub inna upoważniona przez zarząd osoba.

§55. Zarząd PKZP może pokryć zadłużenie z wkładów poręczycieli.

§56. W razie śmierci członka PKZP, jego zadłużenie nie podlega spłacie przez poręczycieli, z wyłączeniem poręczycieli określonych w Oświadczeniu, o których mowa w par.41 p.2.

§57. W uzasadnionych przypadkach nieściągalne zadłużenie może być umorzone w ciężar funduszu rezerwowego.

§58. Zapomogi przyznaje zarząd Kasy na podstawie udokumentowanych wniosków członka PKZP lub na wniosek bezpośredniego przełożonego pracownika.

§59. Zapomoga może być przyznana pracownikowi najwyżej raz na dwa lata, w wysokości nie mniej niż 150 zł.

 

VI Przepisy końcowe

§60. Walne zebranie podejmuje uchwałę o likwidacji PKZP w razie:

 1. Ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy,
 2. Zmniejszenia się członków poniżej 10.

§61. Uchwała walnego zebrania o likwidacji PKZP określa skład komisji likwidacyjnej w liczbie co najmniej 3 osób oraz przeznaczenie środków pozostających na funduszu rezerwowym po całkowitym rozliczeniu należności, zobowiązań i wkładów członkowskich.

§62. Likwidacja PKZP ma na celu zakończenie spraw bieżących, spłatę zobowiązań oraz ściągnięcie wierzytelności, a z dniem podjęcia uchwały o likwidacji PKZP zaprzestaje się przyjmowania nowych członków, przyjmowania wkładów członkowskich, wypłat pożyczek i zapomóg.

§63. Komisja likwidacyjna wchodzi w prawa i obowiązki zarządu i komisji rewizyjnej.

§64. Uchwałę o likwidacji PKZP, z podaniem składu komisji likwidacyjnej i miejsca jej urzędowania, wezwaniem dłużników do spłaty należności oraz wyznaczeniem trzymiesięcznego terminu zgłaszania roszczeń przez wierzycieli, należy podać do wiadomości wszystkich członków PKZP.

§65. Likwidacja PKZP powinna być zakończona w terminie 6 miesięcy od dnia podjęcia uchwały o jej likwidacji, nie może jednak przekroczyć okresu likwidacji zakładu pracy.

 

 

Rzeszów dn. 15.10.2012