Zasady składania wniosków o świadczenia

 

Zarządzenie nr 65/2020 Rektora UR z dnia 4.06.2020 r. w sprawie określenia formy i sposobu składania wniosków o świadczenia z funduszu stypendialnego do 30.09.2020 r.

Załącznik nr 1 - oświadczenie - kopie dokumentów

Załącznik nr 2 - dane teleadresowe - stypendium socjalne, stypendium dla dla osób niepełnosprawnych, zapomogi

Załącznik nr 3 - dane teleadresowe - stypendium Rektora

Załącznik nr 4  - wniosek do Rektora UR o przyznanie zapomogi

 

UWAGA!!!

  1. Konsultacje w sprawie wniosków o stypendia odbywają się telefonicznie lub drogą email (numery telefonów i adresy email w zał. nr 2 i 3), chyba że Dziekan Kolegium / Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia, zgodnie z § 3 ust. 3 niniejszego Zarządzenia, dopuści możliwość złożenia osobiście wniosków w dziekanacie (o takiej możliwości studenci zostaną poinformowani w drodze ogłoszenia na stronie UR/Kolegium)
  2. Od 1 sierpnia 2019 obowiązuje nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która wprowadziła nowe zwolnienie z PIT. Zwolnienie obejmuje osoby w wieku do ukończenia 26 lat uzyskujące przychody (dochody) ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego, stosunku pracy nakładczej lub umów zlecenia. Zwolnienie nie dotyczy więc innych dochodów np. z tytułu samozatrudnienia, czy umów o dzieło.

    Wobec powyższego wprowadzono zmianę w ustawie o świadczeniach rodzinnych, zgodnie z którą za dochód nieopodatkowany uznaje się: „przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne”;

    Biorąc pod uwagę powyższe, studenci lub członkowie ich rodzin w wieku do ukończenia 26 lat, którzy uzyskują przychody (dochody) ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego, stosunku pracy nakładczej lub umów zlecenia, mają obowiązek dołączyć do wniosku o stypendium socjalne, oprócz zaświadczenia o dochodach opodatkowanych z Urzędu Skarbowegozaświadczenie o przychodach wolnych od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, takie zaświadczenie można uzyskać na wniosek w Urzędzie Skarbowym.
  3. Pozostałe zasady przyznawania świadczeń określone w Regulaminie nie uległy zmianie , należy zatem zapoznać się z Regulaminem świadczeń dla studentów, w którym określono: wzory wniosków, wykaz dokumentacji niezbędnej przy ubieganiu się o stypendia itp.