Komunikat Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 24 kwietnia 2020r.

24.04.2020

Informuję, że zakończyły się pracę polegające na wdrożeniu platformy MS Teams z pakietu Office 365 dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego, a także osób prowadzących zajęcia dydaktyczne na podstawie umów cywilno-prawnych, będących nauczycielami akademickimi. W związku z powyższym Uniwersyteckie Centrum Kształcenia na Odległość rekomenduje wykorzystanie powyższego narzędzia w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie zdalnej.

Platforma MS Teams pozwala niezależnie od miejsca i czasu na dostęp każdemu z Państwa do danych na niej zapisanych, jak np. prezentacje, materiały, ćwiczenia zadania do wykonania przez studentów czy prowadzenie wideokonferencji w czasie rzeczywistym. Dane osobowe uczestników procesu dydaktycznego są zabezpieczone zgodnie z polityką RODO. Korzystanie z innych narzędzi powinno zostać zatwierdzone przez Dziekana Kolegium w porozumieniu z UCKO.

 BARDZO WAŻNE !!!!!

Z usługi Office 365 mogą korzystać osoby zatrudnione w Uniwersytecie Rzeszowskim niezależnie od podstawy tego zatrudnienia  posiadający ważną i aktywowaną Elektroniczną Legitymację Pracowniczą UR

Celem rozpoczęcia korzystania z usługi MS Teams należy wejść i zalogować się na stronie  www.office.com lub pobrać aplikację MS Teams (np. ze strony https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-365/microsoft-teams/download-app),: 

  • login do usługi Office365 jest tworzony według wzoru: [login]@prac.ur.edu.pl gdzie [login] oznacza nazwę wykorzystywaną w systemie Wirtualna Uczelnia lub EOD - (najczęściej choć nie zawsze -jest to połączenie pierwszej litery imienia i całego nazwiska. Na przykład login do usługi Office365 Anny  Nowak może mieć postać: anowak@prac.ur.edu.pl);
  • hasłem do usługi Office365 jest hasło wykorzystywane w systemie Wirtualna Uczelnia lub EOD.

Hasło do Wirtualnej Uczelni lub systemu EOD można zresetować na stronie: https://bcw.ur.edu.pl/Eduroam/ResetPassword   

Kontakt w przypadku wystąpienia problemów technicznych związanych z logowaniem do usługi Office365: e-mail: office365@ur.edu.pl

W celu ułatwienia obsługi proszę podawać w korespondencji numer swojej legitymacji pracowniczej.

Szczegółowych informacji w zakresie użytkowania usługi MS Teams udzielają:

1) Uniwersyteckie Centrum Kształcenia na Odległość - p.o. Kierownika UCKO dr inż. Tomasz Warzocha (e-mail: msteams@ur.edu.pl)

2) Koordynatorzy usługi MS Teams w Kolegiach:

-  Kolegium Nauk Medycznych - Jerzy Kulasa (e-mail: jkulasa@ur.edu.pl)

- Kolegium Nauk Przyrodniczych - Piotr Maciocha (e-mail: maciocha@ur.edu.pl)

- Kolegium Nauk Społecznych - Konrad Drozd (e-mail: kdrozd@ur.edu.pl)

- Kolegium Nauk Humanistycznych - Monika Puła (e-mail: mpula@ur.edu.pl)

Zasady korzystania z usługi MS Teams zostaną podane do wiadomości na stronie
internetowej UCKO w zakładce: materiały szkoleniowe dostępne pod adresem https://ur.edu.pl/uniwersytet/jednostki/jednostki-pozakolegialne/ucko/materialy-szkoleniowe

Uniwersyteckie Centrum Kształcenia na Odległość rekomenduje zapoznanie się z bezpłatnym tutorialem korzystania z MS Teams dostępnym pod adresem https://ewangelista.it/teams/

 

 

dr hab. Wojciech Walat, prof. UR
Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia

Komentarze ({{ all_count }})