NOWE ZARZĄDZENIA JM PROF. DRA HAB. SYLWESTRA CZOPKA W SPRAWIE PRZECIWDZIAŁANIA "KORONAWIRUSOWI"

16.03.2020

Szanowni Państwo,

 

poniżej dwa nowe zarządzenia JM prof. dra hab. Sylwestra Czopka w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się tzw. KORONAWIRUSA:

 

ZARZĄDZENIE NR 28 /2020

REKTORA

UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO

                                                                                      z dnia 16 marca 2020 r.                                                                                       

 

w sprawie:  zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności Uniwersytetu Rzeszowskiego ( praca zdalna, dyżury)

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym  i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85) w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o  szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i  zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374)oraz w nawiązaniu do Zarządzenia 27/2020 z dnia 11 marca 2020r. Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego, zarządza się co następuje:

 

§ 1

Kierownicy jednostek organizacyjnych UR są uprawnieni do organizacji pracy w podległych jednostkach.

§ 2

1. Kierownik jednostki organizacyjnej UR może z własnej inicjatywy lub na wniosek pracownika polecić wykonywanie pracy określonej w umowie o pracę zdalnie.                            

2. Kierownik jednostki organizacyjnej UR uzgadnia z pracownikiem zakres i czas trwania pracy zdalnej.

3. Kierownicy jednostek organizacyjnych UR są zobowiązani do ustalenia dyżurów w podległych jednostkach w celu bieżącej realizacji zadań jednostki.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem 17 marca 2020 r.

 

REKTOR

Uniwersytetu Rzeszowskiego

Prof. dr hab. Sylwester  Czopek

_______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego

nr 29/20 z dnia 16 marca 2020 r.

w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 tzw. KORONAWIRUSA Z WUHAN

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85) w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o  szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i  zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) zarządza się, co następuje:

 

Wprowadza się niżej wymienione zasady zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 tzw. „KORONAWIRUSA Z WUHAN” wśród członków społeczności akademickiej Uniwersytetu Rzeszowskiego:

§ 1

 1. Wstrzymuje się przyjmowanie interesantów zewnętrznych w jednostkach administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Indywidualne przypadki wymagają zgody kierownika jednostki.
 2. Odwołuje się wszystkie spotkania, obrady, obrony, posiedzenia rad i komisji we wszystkich jednostkach Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 3. Jedyną osobą uprawnioną do zwoływania spotkań w trybie nadzwyczajnym jest Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 4. Wszystkie sprawy administracyjne należy załatwiać za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji.
 5. Dopuszcza się obieg dokumentów w formie skanów (przy zachowaniu dbałości o czytelność pieczątek) - pliki w formacie jpg lub pdf. Oryginały należy zachować do późniejszego uzupełnienia dokumentacji.
 6. Wszystkie działy administracyjne mają funkcjonować w systemie dyżurowym. Wyznaczenie dyżurów umożliwiających funkcjonowanie poszczególnych jednostek leży w gestii kierownika jednostki.
 7. Dokumenty papierowe należy przekazywać wyłącznie za pośrednictwem kancelarii Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 8. We wszystkich jednostkach Uniwersytetu Rzeszowskiego, jeśli nie ma konieczności obecności osobistej, obowiązuje praca zdalna. Określenie trybu pracy zdalnej należy do kierownika jednostki - szczegółowe informacje znajdują się w Zarządzeniu Rektora nr 28/20 z 16 marca 2020.

§ 2

 1. Wejścia do budynków Uniwersytetu Rzeszowskiego zostają ograniczone do minimum. Zaleca się pozostawienie jednego otwartego wejścia do każdego budynku, co umożliwia monitorowanie osób wchodzących do obiektu.
 2. W uzasadnionych przypadkach, decyzją Rektora, możliwe jest czasowe lub całkowite wyłączenie z użytkowania danego budynku Uniwersytetu Rzeszowskiego

§ 3

Wszystkie placówki gastronomiczne znajdujące się na terenie Uniwersytetu Rzeszowskiego pozostają zamknięte do odwołania.

§ 4

 1. Wszyscy członkowie społeczności akademickiej Uniwersytetu Rzeszowskiego są zobowiązani do niezwłocznego poinformowania o podejrzeniu zachorowania na wirusa SARS-CoV-2 odpowiednich służb.
 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17 marca 2020 r. i obowiązuje do odwołania.

 

REKTOR

Uniwersytetu Rzeszowskiego

Prof. dr hab. Sylwester  Czopek

Komentarze ({{ all_count }})