Prorektorzy-elekci Uniwersytetu Rzeszowskiego

Po zakończeniu procedury wskazywania kandydatów na Prorektorów na kadencję 2020-2024, Rektor elekt, prof. dr hab. Sylwester Czopek zatwierdził ich formalnie. Spotkanie z nowymi Prorektorami odbyło się 20 maja 2020 r. w Sali Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Prorektorami w kadencji 2020-2024 będą:

  1. dr hab. Elżbieta Feret, prof. UR - Kolegium Nauk Społecznych.

Nauki prawne, prawo finansowe. Studia prawnicze - UMCS (1996). Stopień doktora  n. prawnych (Wydział Prawa i Administracji UMCS, 2004), habilitacja (WPiA UMCS, 2014). Od 1996 zatrudniona w UMCS Filia w Rzeszowie i od 2001 w UR jako asystent, następnie adiunkt i prof. nadzw. Pracowała także w WSPiA w Przemyślu (1999-2012), PWSZ w Tarnobrzegu (2009-2013). W 1996-1998 odbyła pozaetatową aplikację sędziowską w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie. Była koordynatorem programu Erasmus, w ramach którego prowadziła wykłady w College of Management, Trade and Marketing w Sofii, a także w ramach programu Erasmus+ na Wydziałach Prawa: Universita degli Studi Suor Orsola Benincasa w Napoli, Universita degli Studi  Salerno - Fisciano oraz Universita degli Studi di Bari Aldo Moro. Należy do Zrzeszenia Prawników Polskich Oddział w Rzeszowie, a od 2015 roku wpisana została do Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie na listę radców prawnych. Jest także członkiem Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej - Stowarzyszenia przy Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz rady naukowej kwartalnika „Prawo budżetowe państwa i samorządu”.

W dorobku posiada ponad 100 opublikowanych artykułów i referatów, a także glosy z zakresu szeroko rozumianego prawa finansowego, 3 monografie oraz 12 odrębnych raportów przygotowanych w programie naukowo-badawczym „Dobra Administracja” w 2014, finansowanym ze środków UE. Promotor ok. 210 prac licencjackich i ok. 210 prac magisterskich oraz ok. 100 prac na studiach podyplomowych. Od 2016 roku - Dziekan Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Rzeszowskim; od 2019 roku (po zmianie struktury UR) - Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego.

  1. prof. dr hab. Idalia Kasprzyk - Kolegium Nauk Przyrodniczych.

Pani Profesor ukończyła studia biologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim i również tam obroniła pracę doktorską. W 2012 roku Rada Wydziału Geograficzno-Biologicznego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie przyznała Jej stopień doktora habilitowanego. Tytuł profesora nauk ścisłych i przyrodniczych uzyskała w 2020 roku. Głównym polem zainteresowań naukowych Pani Profesor Kasprzyk jest aerobiologia - dziedzina, która zajmuje się przede wszystkim różnymi aspektami długo- i krótkoterminowego występowania alergennych zarodniki grzybów i ziaren pyłku roślin w powietrzu. Pani Profesor Kasprzyk opublikowała ponad 100 prac naukowych o łącznym IF 117. Jest uznanym ekspertem w dziedzinie aerobiologii o czym świadczy między innymi indeks Hirsha 20 czy też członkostwo w Editorial Board kilku ważnych czasopism branżowych. Jest też członkiem zarządu European Aerobiology Society. Otrzymała zespołowe wyróżnienie Wydziału Biologiczno-Rolniczego Polskiej Akademii Nauk oraz dwie nagrody Rektora UR. Za osiągnięcia organizacyjne, dydaktyczne i naukowe oraz popularyzujące naukę Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej odznaczył ją Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Obecnie Pani Profesor pełni funkcję Dziekana Kolegium Nauk Przyrodniczych, a badania naukowe realizuje w Instytucie Biologii i Biotechnologii kierując Zakładem Monitoringu Środowiska.

  1. dr hab. Elżbieta Rokosz-Piejko, prof. UR - Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia.

Anglista, literaturoznawca. Studiowała na Uniwersytecie Śląskim, Humbolt State University w Stanach Zjednoczonych oraz Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, którego jest absolwentką.  Pracę dydaktyczną rozpoczęła w Kolegium Języków Obcych w Rzeszowie, na Uniwersytecie Rzeszowskim pracuje od 2002r. W latach 2005-2016 zastępca Dyrektora Instytutu Filologii Angielskiej, w latach 2016-2019 Dyrektor Instytutu Filologii Angielskiej, w roku akademickim 2019/20 Prodziekan Kolegium Nauk Humanistycznych. W latach 2009-2016 opiekun Koła Naukowego Anglistów.  Członek Polskiego Towarzystwa Studiów Amerykanistycznych, a w latach 2012-2018 także Association of Adaptation Studies.  Obszar jej zainteresowań naukowych obejmuje literaturę i kulturę amerykańską oraz badania nad adaptacjami. Stopień doktora habilitowanego w zakresie dyscypliny literaturoznawstwo uzyskała na Uniwersytecie Śląskim w 2016r. Z zamiłowania fotograf, członek Rzeszowskiego Stowarzyszenia Fotograficznego.

  1. prof. dr hab. Paweł Grata - Kolegium Nauk Humanistycznych.

Prof. dr hab. Paweł Grata jest absolwentem historii w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie (1995), doktorat uzyskał 16 marca 2000 r. (promotor prof. dr hab. Włodzimierz Bonusiak), stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii - historii gospodarczej otrzymał 10 czerwca 2010 r., tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych został mu nadany decyzją Prezydenta RP z dnia 25 października 2019 roku.

Od 1995 asystent w Instytucie Historii ówczesnej WSP w Rzeszowie, od 2000 roku na stanowisku adiunkta, od 1 października 2010 profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Rzeszowskiego, od 1 grudnia 2019 na stanowisku profesora. W Instytucie Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego kieruje Zakładem Historii Gospodarczej i Społecznej. W latach 2012-2016 Przewodniczący Komisji Wyborczej Uniwersytetu Rzeszowskiego, w okresie 2014-2016 Kierownik Studiów Doktoranckich z kierunku historia, w latach 2016-2019 Dziekan Wydziału Socjologiczno-Historycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego, od roku 2019 Prorektor ds. Kolegium Nauk Humanistycznych, członek Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego. Od 2017 roku Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej; członek Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, od 2016 roku wchodzi w skład Komitetu Redakcyjnego najstarszego polskiego czasopisma naukowego z zakresu historii gospodarczej i społecznej „Roczników Dziejów Społecznych i Gospodarczych”, redaktor naczelny kwartalnika „UR Journal of Humanities and Social Sciences”. Od 2018 roku kieruje realizacją projektu „W drodze ku modernizacji. Niepodległa Polska i wolni Polacy w XIX-XXI wieku”.

Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół polskiej polityki społecznej XX wieku, polityki gospodarczej II Rzeczypospolitej oraz przemian gospodarczych i społecznych w Polsce południowo-wschodniej w II połowie XX i na początku XXI wieku. Autor stu kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym 7 monografii, redaktor 14 monografii zbiorowych, uczestnik kilkudziesięciu krajowych i zagranicznych konferencji naukowych.

  1. prof. dr hab. Artur Mazur - Kolegium Nauk Medycznych.

Dyscyplina naukowa: nauki medyczne. Obecne stanowisko: Prorektor ds. Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego; Prezes European Childhood Obesity Group; Kierownik II Kliniki Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej. Wykształcenie: 1990-lekarz-Wydział Lekarski Akademii Medycznej im. M. Kopernika w Krakowie; 1994-specjalista I stopnia z pediatrii; 1998-specjalista II stopnia z pediatrii-egzamin zdany z wyróżnieniem; 2000-dr n. med. Śląska Akademia Medyczna w Katowicach; 2010-dr hab. n. med.-Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach; 2010-specjalizacja z endokrynologii. 2017 uzyskanie tytułu profesora nauk medycznych. Obszar zainteresowania: endokrynologia i diabetologia dzieci; choroby rzadkie i bardzo rzadkie u dzieci w województwie podkarpackim; Rola żywienia w zdrowiu publicznym. 2012 Wykłady w ESPE WINTER SCHOOL; 2009-2012 Wykłady w warsztatach European Childhood Obesity Group. Członkostwo w stowarzyszeniach zawodowych: Prezes European Childhood Obesity Group (od 2013); Członek Europejskiej Akademii Pediatrii (od 2010); V-ce Prezes Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego (od 2010); Członek Komisji Rozwoju Człowieka Polskiej Akademii Nauk (od 2007). Zweryfikowane publikacje: 215 Artykułów/abstraktów na krajowych i międzynarodowych czasopismach naukowych o łącznej wartości IF 262.876

Zdjęcia - Michał Święcicki

 

Komentarze ({{ all_count }})