Sprawy studenckie - najnowsze informacje

26.03.2020

 

OPŁATY ZA DOMY STUDENTA


Zarządzenie nr 38/2020
Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
 z dnia 26 marca 2020 r.
w sprawie odpłatności za zakwaterowanie w domach studenckich 
Uniwersytetu Rzeszowskiego w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19
 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) w związku z Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego nr 27/20 z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 tzw. koronawirusa z Wuhan oraz Zarządzeniem nr 45/2019 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 2.08.2019 r. w sprawie: odpłatności za zakwaterowanie w Domach Studenta UR w okresie od 01.10.2019 r. do 30.06.2020 r.,  zarządzam co następuje:

§ 1                             

 1. Opłata za zakwaterowanie w domach studenckich Uniwersytetu Rzeszowskiego wnoszona za miesiąc kwiecień 2020 r. zostaje jednorazowo obniżona o 50%.
 2. Obniżenie opłaty za zakwaterowanie, o którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie do wszystkich mieszkańców, którzy opuścili dom studenta z powodu czasowego ograniczenia działalności Uniwersytetu Rzeszowskiego w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.            

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

  REKTOR

                                                                                                                                                                 UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO


                                                                                                                                                                    Prof. dr hab. Sylwester Czopek

                                                                                                                                                                          OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNEZarządzenie nr 35/2020
Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
z dnia 19 marca 2020 r.
w sprawie przedłużenia terminu wnoszenia opłat za usługi edukacyjne 
w związku z zawieszeniem kształcenia na studiach

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) w związku z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałanie i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r.  poz. 405 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1                             

 1. Termin opłat za usługi edukacyjne wnoszonych do dnia 15 marca 2020 r. ulega wydłużeniu do dnia 30 kwietnia 2020 r.
 2. Termin opłat za usługi edukacyjne wnoszonych do dnia 15 maja 2020 r. ulega wydłużeniu do dnia 10 czerwca 2020 r.

§ 2                                           

   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                                                                                    REKTOR

                                                                                                                                                                 UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO


                                                                                                                                                                    Prof. dr hab. Sylwester Czopek


STYPENDIA I ZAPOMOGI
PROCEDURA SKŁADANIA WNIOSKÓW i UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIA I ZAPOMOGI
W CZASIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ NA UCZELNI Z POWODU ZAGROŻENIA WIRUSEM COVID-19

 

STYPENDIUM SOCJALNE

 1. W dniu 13.03.2020 r. Komisja Stypendialna rozpatrzyła wnioski o stypendium socjalne złożone zgodnie z terminem porządkowym określonym w § 7 ust. 1 Regulaminu świadczeń dla studentów i podjęła decyzje o przyznaniu świadczenia na semestr letni 2019/2020,.
 2. Decyzje w tej sprawie będą wysyłane za pośrednictwem poczty polskiej, ich odebranie oznacza spełnienie warunku do wypłaty świadczeń.
 3. W przypadku otrzymania wezwania do uzupełnienia braków formalnych we wniosku (np. brak dokumentów potwierdzających sytuację materialną rodziny, brak wymaganego zaświadczenia z MOPS jeżeli dochód rodziny jest niższy niż 528 zł itp.), brakujące dokumenty należy wysłać na adres Dziekanatu socjalnego danego Kolegium drogą mailową (skany/zdjęcia dokumentów) lub jeżeli nie ma takiej możliwości za pośrednictwem poczty polskiej - oryginały dokumentów należy dostarczyć w terminie późniejszym, termin ten będzie wskazany po wznowieniu zajęć na Uczelni. Terminy doręczenia brakujących dokumentów zostają wydłużone do 21 dni od daty otrzymania wezwania.
 4. Wnioski o stypendium socjalne złożone po terminie porządkowym, będą rozpatrzone w kwietniu.

STYPENDIUM REKTORA

 1. W dniu 13.03.2020 r. Komisja Stypendialna rozpatrzyła wnioski o stypendium Rektora złożone zgodnie z terminem porządkowym określonym w § 7 ust. 1 Regulaminu świadczeń dla studentów i podjęła decyzje o przyznaniu świadczenia na semestr letni 2019/2020,.
 2. Listy rankingowe zostały zamieszczone na stronie: http://www.ur.edu.pl/studenci/dzial-ksztalcenia/sekcja-spraw-socjalnych/pomoc-materialna-dla-studentow-i-doktorantow/aktualnosci/39474,listy-rankingowe-wnioskow-o-przyznanie-stypendium-rektora-dla-studentow-zlozonych-w-semestrze-letnim-w-roku-akademickim-20192020.html
 3. Decyzje w tej sprawie będą wysyłane za pośrednictwem poczty polskiej, ich odebranie oznacza spełnienie warunku do wypłaty świadczeń.
 4. Komisja Stypendialna UR ustaliła że środki dotacji przeznaczone na liczbę 10 % studentów danego kierunku, zostały rozdysponowane.
 5. Wnioski o stypendium Rektora złożone po terminie porządkowym, będą rozpatrzone w kwietniu.


ZAPOMOGI

 1. W dniu 13.03.2020 r. Komisja Stypendialna rozpatrzyła wnioski o zapomogi złożone na semestr letni 2019/2020,
 2. Decyzje w tej sprawie będą wysyłane za pośrednictwem poczty polskiej, ich odebranie oznacza spełnienie warunku do wypłaty świadczeń.


WYPŁATY

 1. Świadczenia przyznane na semestr letni 2019/2020 będą wypłacane począwszy od miesiąca kwietnia z wyrównaniem za marzec 2020 r.


ZAPOMOGI Z POWODU TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ZWIĄZANEJ Z SYTUACJĄ ZAGROŻENIA   EPIDEMICZNEGO

Student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej, może otrzymać w uczelni zapomogę z funduszu stypendialnego.

W szczególności podstawą wnioskowania o wsparcie może być utrata przez studenta lub członka jego rodziny źródła dochodu spowodowana ograniczeniami w funkcjonowaniu pracodawców związanymi z sytuacją zagrożenia epidemicznego.

Analogiczne wsparcie przysługuje doktorantom, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020.

 
UWAGA!!!

Ubiegając się o zapomogę na podstawie powyższej okoliczności, należy:

 1. przedstawić, jak zaistniała sytuacja przyczyniła się do trudnej sytuacji życiowej, w której znalazł się student i jego rodzina (np. trudna sytuacja materialna rodziny). Komisja Stypendialna będzie analizować, czy przedstawiona sytuacja jest podstawą do przyznania zapomogi.
 2. udokumentować zaistniałą sytuację: rozwiązanie umowy o pracę, zaświadczenie od pracodawcy o zawieszeniu wypłaty, zaświadczenia o aktualnej sytuacji materialnej rodziny, jeżeli zmieniła się ona w stosunku do danych przedstawionych we wniosku o stypendium socjalne na semestr letni

 
ZŁOŻENIE WNIOSKU W CZASACH ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

 1. Regulamin świadczeń dla studentów wraz załącznikami (w tym wnioskami) dostępny na stronie: http://www.ur.edu.pl/studenci/dzial-ksztalcenia/sekcja-spraw-socjalnych/pomoc-materialna-dla-studentow-i-doktorantow/regulamin-dla-studentow-ur-2018-2019
 2. Wnioski o świadczenia należy złożyć przez system Wirtualna Uczelnia (WU),
 3. Złożony w WU wniosek należy wydrukować, podpisać, następnie zeskanować lub zrobić zdjęcie i wysłać na wskazany niżej adres mailowy (kontakt do dziekanatów), jeżeli nie ma możliwości wysłania drogą mailową należy wysłać za pośrednictwem poczty polskiej.
 4. Do wniosku należy dołączyć zeskanowane dokumenty/zdjęcia dokumentów wymaganych do złożenia wniosku (w przypadku zapomogi jak wskazano wyżej w pkt. 2) i wysłać wraz
  z wnioskiem na adres email.
 5. Wnioski będą rozpatrywane na posiedzeniu Komisji Stypendialnej w danym miesiącu, a decyzje wysyłane za pośrednictwem poczty polskiej.
 6. ODWOŁANIA od decyzji KS - należy składać analogicznie jak w pkt. 1-5.
 7. UWAGA!!!

Proszę o czytelne wypełnianie wniosków, a szczególnie uzasadnienia wniosku lub odwołania, można uzasadnienie napisać w osobnym załączniku w dokumencie WORD  wydrukować, podpisać, zeskanować i wysłać wraz z wnioskiem.

Oryginały dokumentów (wysłanych skanów, zdjęć) należy dostarczyć w terminie późniejszym, termin ten będzie wskazany po wznowieniu zajęć na Uczelni.

 1. Kontakt do dziekanatów:

STYPENDIA SOCJALNE, ZAPOMOGI, STYPENDIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

KOLEGIUM NAUK HUMANISTYCZNYCH
Dziekanat Spraw Socjalnych
al. mjr. W. Kopisto 2 B
35-315  Rzeszów
tel. 17 87212 86
adres email: kratowska@ur.edu.pl

KOLEGIUM NAUK MEDYCZNYCH
Dziekanat Spraw Socjalnych
Al. Kopisto 2a
35-959 Rzeszów

Kontakt wyłącznie mailowy

Kierunek

E-MAIL

dietetyka, elektroradiologia, pielęgniarstwo, położnictwo, zdrowie publiczne

amazur@ur.edu.pl

turystyka i rekreacja, wychowanie fizyczne

prodzen@ur.edu.pl

english division, kierunek lekarski, fizjoterapia

ratownictwo medyczne

mchrzastek@ur.edu.pl


KOLEGIUM NAUK PRZYRODNICZYCH
Dziekanat Spraw Socjalnych
Budynek A0
ul. S. Pigonia 1
35-310 Rzeszów
tel. 17 851 85 26
adres email: kamila@ur.edu.pl

KOLEGIUM NAUK SPOŁECZNYCH
Dziekanat Spraw Socjalnych
Ćwiklińskiej 2
35-601 Rzeszów
tel. 17 87216 08
adres email: badwe@ur.edu.pl

STYPENDIUM REKTORA
Dział Kształcenia
Sekcja Spraw Socjalnych
al. mjr W. Kopisto 2A
35-959 Rzeszów
tel. 1787210 25
adres email: jmis@ur.edu.pl