Zarządzenie w sprawie zmian w organizacji roku akademickiego 2019/2020 na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz ustalenia szczegółowych zasad zakończenia semestru letniego 2019/2020

29.05.2020

 

Zarządzenie nr 61/2020

Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego

z dnia 29 maja 2020 roku

w sprawie zmian w organizacji roku akademickiego 2019/2020

na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz ustalenia szczegółowych zasad

zakończenia semestru letniego 2019/2020

 

Na podstawie art. 79 ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r., poz. 695 ze zm.) oraz art. 23 ust. 2 i art. 76a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.) w związku z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 911) oraz § 19 ust. 2 Regulaminu studiów na Uniwersytecie Rzeszowskim stanowiącego załącznik do Uchwały nr 450/05/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 30 maja 2019 r., zarządzam, co następuje:

§ 1

 1. W § 1 ust. 1 zarządzenia nr 37/2019 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia
  27 czerwca 2019 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2019-2020, wprowadza się zmianę w części dotyczącej organizacji semestru letniego, w brzmieniu:

SEMESTR LETNI 

24.02.2020 r. - 30.09.2020 r.

zajęcia dydaktyczne

24.02.2020 r. - 8.04.2020 r.

przerwa świąteczna

9.04.2020 r. - 15.04.2020 r.

zajęcia dydaktyczne cd.

zajęcia dydaktyczne realizowane w formie zdalnej

zajęcia dydaktyczne realizowane w bezpośrednim kontakcie*

16.04.2020 r. - 14.06.2020 r.

1.06.2020 r. - 28.06.2020

sesja egzaminacyjna podstawowa

15.06.2020 r. - 5.07.2020 r.

29.06.2020 r. - 19.07.2020 r.

przerwa wakacyjna

6.07.2020 r. - 30.09.2020 r.

20.07.2020 r. - 30.09.2020 r.

sesja egzaminacyjna poprawkowa

31.08.2020 r. - 13.09.2020 r.

decyzje dotyczące zakończenia roku akademickiego 2019/2020

14.09.2020         - 30.09.2020 r.


zajęcia dydaktyczne, które dla osiągnięcia przez studenta wszystkich efektów uczenia się, wymagają kontaktu bezpośredniego (wymagają fizycznej obecności w obiektach UR i wykorzystywania znajdującej się tam aparatury oraz wyposażenia)

 1. Pozostałe postanowienia zarządzenia nr 37/2019 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2019-2020 pozostają bez zmian.

§ 2

 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Rzeszowskim odbywają się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (w formie zdalnej).
 2. Zajęcia, które dla osiągnięcia przez studenta wszystkich efektów uczenia się, wymagają kontaktu bezpośredniego (wymagają fizycznej obecności w obiektach UR i wykorzystywania znajdującej się tam aparatury i wyposażenia) prowadzone są tylko w przypadku kierunków studiów realizowanych przez Kolegium Nauk Medycznych, Kolegium Nauk Przyrodniczych oraz na kierunkach artystycznych - za zgodą dziekana kolegium, zgodnie z harmonogramami ustalonymi przez dziekanów kolegiów, w porozumieniu z kierownikami kierunków.
 3. Harmonogramy, o których mowa w ust. 2, powinny być przygotowane w sposób zapewniający przestrzeganie reguł sanitarnych zarówno w trakcie trwania zajęć, jak i przerw pomiędzy nimi.
 4. Harmonogramy, o których mowa w ust. 2, dziekani kolegiów podadzą do wiadomości studentów w terminie do 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

§ 3

 1. Decyzję o zaliczeniu praktyki zawodowej zaplanowanej do realizacji w semestrze letnim 2019/2020 i sposobie uzupełnienia brakujących efektów uczenia się wynikających z praktyki podejmuje koordynator praktyki w porozumieniu z dziekanem kolegium.
 2. Zaliczenie praktyki może odbywać się na podstawie dzienników praktyk dostarczonych drogą elektroniczną.
 3. Dopuszcza się możliwość skrócenie czasu trwania praktyk zawodowych poprzez osiągnięcie przewidzianych dla niej efektów uczenia się w alternatywny w sposób (np. przez przeprowadzenie zajęć w formie ćwiczeń, projektów lub laboratoriów np. symulacji w sposób zdalny), o ile obowiązujące dla kierunku standardy kształcenia nie stanowią inaczej.
 4. Praktyka zawodowa, która nie może być zrealizowania z przyczyn niezależnych od studenta oraz Uczelni w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, powinna być zrealizowana niezwłocznie po ustaniu przyczyny, o której mowa wyżej, nawet jeśli wymaga to przeniesienia jej realizacji na kolejny semestr i nie wpływa to na cykl kształcenia studenta.
 5. Przepis § 3 ust. 1-4 stosuje się odpowiednio do innych form kształcenia praktycznego określonych programem studiów.

 

 

§ 4

 1. Zaliczenia oraz egzaminy w semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020 odbywają się z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz jego rejestrację, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Zaliczenia oraz egzaminy w semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020 mogą odbywać się w formie kontaktu bezpośredniego tylko w przypadku kierunków studiów realizowanych przez Kolegium Nauk Medycznych, Kolegium Nauk Przyrodniczych oraz na kierunkach artystycznych - za zgodą dziekana kolegium, gdy dla prawidłowej weryfikacji efektów uczenia się niezbędna jest fizyczna obecność studenta w obiektach UR, przy wykorzystaniu znajdującej się tam aparatury lub wyposażenia.
 3. Na co najmniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej, prowadzący zajęcia jest zobowiązany do przedstawienia dziekanowi kolegium informacji o formie i terminie przeprowadzenia zaliczenia lub egzaminu oraz podania jej do wiadomości studentów.
 4. Zaliczenia i egzaminy przeprowadzane w formie kontaktu bezpośredniego powinny być przygotowane w sposób zapewniający przestrzeganie reguł sanitarnych zarówno w trakcie ich trwania, jak i przerw pomiędzy nimi.
 5. W przypadku odmowy udziału w zaliczeniu lub egzaminie przeprowadzanym w formie kontaktu bezpośredniego, na uzasadniony sytuacją epidemiczną wniosek studenta, należy umożliwić mu przystąpienie do zaliczenia lub egzaminu w terminie późniejszym, niezwłocznie po ustaniu przyczyny uzasadniającej wniosek, w drodze przywrócenia terminu.
 6. Szczegółowe zasady weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów poza siedzibą Uniwersytetu Rzeszowskiego z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację określa zarządzenie nr 52/2020 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 14 maja 2020 r.
 7. Do przeprowadzania egzaminów lub zaliczeń w formie zdalnej wykorzystuje się usługi pakietu Office 365 udostępnione przez Uniwersytet Rzeszowski, w tym w szczególności aplikację MS Teams.
 8. Dziekan kolegium może wystąpić do Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia z wnioskiem o wykorzystanie narzędzia informatycznego, zapewniającego kontrolę przebiegu zaliczenia i egzaminu oraz jego rejestrację, innego niż wymieniony w ust. 7, pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii Uniwersyteckiego Centrum Kształcenia na Odległość i Inspektora Ochrony Danych Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 9. Zasady przeprowadzania zaliczeń lub egzaminów w formie pisemnej z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację ustala koordynator przedmiotu w uzgodnieniu z kierownikiem kierunku z odpowiednim uwzględnieniem ust. 6.
 10. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia zaliczenia lub egzaminu w formie zdalnej przy wykorzystaniu przez prowadzącego zajęcia dostępnego w budynkach Uczelni sprzętu informatycznego oraz przy udziale osoby zapewniającej wsparcie techniczne (także innego nauczyciela akademickiego) przy przeprowadzaniu zaliczenia lub egzaminu z wykorzystaniem usługi MS Teams.

§ 5

 1. Egzaminy dyplomowe mogą być przeprowadzone w formie kontaktu bezpośredniego lub z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz jego rejestrację.
 2. Zobowiązuje się prowadzących seminaria dyplomowe na ostatnim roku studiów do ustalenia, w porozumieniu z uczestnikami seminarium, formy przeprowadzenia egzaminu dyplomowego i przekazanie tej informacji niezwłocznie do dziekanatu kolegium w terminie ustalonym przez dziekana kolegium.
 3. W przypadku, gdy większość studentów przystępujących do obrony złoży oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie jej w formie kontaktu bezpośredniego, studentowi, który nie wyrazi takiej zgody, należy umożliwić przystąpienie do egzaminu dyplomowego z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz jego rejestrację.
 4. Do przeprowadzania egzaminów dyplomowych w formie zdalnej wykorzystuje się wyłącznie aplikację MS Teams w ramach usługi pakietu Office 365 lub inne narzędzie zapewniające kontrolę przebiegu weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz jego rejestrację udostępnione przez Uniwersytet Rzeszowski.
 5. Szczegółowe warunki przeprowadzania egzaminów dyplomowych określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 6

Po uzyskaniu zgody dziekana kolegium w porozumieniu z samorządem studentów kolegium dopuszczalne jest przeprowadzenie zaliczeń, egzaminów oraz egzaminów dyplomowych po zakończeniu sesji egzaminacyjnej podstawowej, o ile jest to niezbędne dla prawidłowego i bezpiecznego ich przeprowadzenia z zachowaniem reżimu sanitarnego.  

§ 7

 1. Zobowiązuje się dziekanów kolegiów do organizacji i nadzorowania procesu kształcenia, w szczególności prowadzonego w formie zdalnej oraz przeprowadzania zaliczeń, egzaminów i egzaminów dyplomowych z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz jego rejestrację.
 2. W celu zapewnienia komunikacji studentów z dziekanatami, wykorzystuje się drogę elektroniczną i kontakt telefoniczny. Kontakt osobisty należy ograniczyć do niezbędnego minimum, a dokumentację papierową składać wyłącznie w miejscach wyznaczonych przez dziekana kolegium.
 3. Ilekroć w wewnętrznych aktach prawnych obowiązujących na Uniwersytecie Rzeszowskim dotyczących organizacji i przebiegu studiów jest mowa o dostarczeniu przez studenta odpowiednich dokumentów do dziekanatu, należy dopuścić także dostarczenie ich w formie elektronicznej.
 4. Do zaliczenia zajęć dydaktycznych, złożenia egzaminu, w tym egzaminu dyplomowego oraz zaliczenia semestru nie jest niezbędne przedkładanie przez studenta indeksu w wersji papierowej, nawet jeśli taki został mu wydany.
 5. Każdy uczestnik procesu dydaktycznego przystępując do jego realizacji w formie kontaktu bezpośredniego, zobowiązany jest złożyć oświadczenie zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 8

Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych do podjęcia działań - w porozumieniu z administratorami budynków - mających na celu dostosowanie budynków dydaktycznych, badawczych i administracyjnych Uczelni do zaleceń GIS oraz rekomendacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wskazanych w udostępnionych na stronie internetowej Środowiskowych wytycznych w związku z częściowym przywracaniem działalności uczelni. Administrator budynku musi zostać poinformowany z wyprzedzeniem o liczbie studentów, którzy będą w danym dniu uczestniczyć w zajęciach lub egzaminach przeprowadzanych w formie kontaktu bezpośredniego na terenie danego obiektu.

 

 

§ 9

 1. Nadzór nad niniejszym zarządzeniem powierzam Prorektorowi ds. Studenckich
  i Kształcenia.
 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 Rektor

Uniwersytetu Rzeszowskiego

prof. dr hab. Sylwester Czopek

 

 

Komentarze ({{ all_count }})