Szkolenia

  1. SZKOLENIA

Pracodawca jest obowiązany do organizowania szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla osób objętych obowiązkowym  szkoleniem zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy  (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.)

Zasady szkolenia w Uniwersytecie Rzeszowskim określa ZARZĄDZENIE NR 01/2016 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie: zasad szkolenia pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego w zakresie bezpieczeństwa higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej.   (dokument dostępny po wcześniejszym zalogowaniu)

 

  1. Szkolenia dla pracowników UR

 

Szkolenia BHP są prowadzone jako szkolenie wstępne i szkolenie okresowe.

 

Szkolenie wstępne.

 

Każdy z pracowników UR przed dopuszczeniem do wykonywania obowiązków służbowych na stanowisku pracy odbywa szkolenie wstępne składające się z dwóch części (instruktażu ogólnego i instruktażu stanowiskowego).

 

Szkolenia wstępne są przeprowadzane według programów dostosowanych do rodzaju i warunków pracy wykonywanej przez uczestników szkolenia. Tematyki i zakres szkoleń są zgodne z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy  (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.) .

 

Szkolenie wstępne zapewnia pracownikom zapoznanie się z podstawowymi przepisami bhp i ppoż.  zawartymi w Kodeksie Pracy, ustawie o ochronie przeciwpożarowej, Regulaminie Pracy UR.

Szkolenie wstępne przeprowadza się w formie instruktażu obejmującego:

  • szkolenie wstępne ogólne - instruktaż ogólny z zakresu bhp i ochr. p.poż.,

  • szkolenie wstępne na stanowisku pracy – instruktaż stanowiskowy z zakresu bhp i ochr. p.poż.

 

Szkolenie wstępne ogólne dla pracowników jednostek organizacyjnych UR prowadzą pracownicy Inspektoratu Bezpieczeństwa Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej UR.

Szkolenia wstępne w formie instruktażu ogólnego dla nowo zatrudnianych pracowników odbywają się w siedzibie Inspektoratu BHP , ul. Ćwiklińskiej 2c, bud. D6 (Dom Studencki "Hilton").

 

Instruktaż stanowiskowy przeprowadzany jest przez osobę kierującą pracownikami. Ta część szkolenia wstępnego odbywa się na stanowisku pracy przed dopuszczeniem pracownika do jej wykonywania.

 

Instruktaż stanowiskowy powinien zapewnić uczestnikom szkolenia zapoznanie się z czynnikami środowiska pracy występującymi na stanowiskach pracy, ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą, sposobami ochrony przed zagrożeniami jakie mogą powodować te czynniki oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tych stanowiskach.

 

Szkolenie okresowe

 

Szkolenie okresowe ma na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.

 

Szkolenie okresowe odbywają:
1) osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści;
2) pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych;
3) pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji;
4) pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i inne osoby wykonujące zadania tej służby;
5) pracownicy administracyjno-biurowi i inni niewymienieni w pkt. 1-4, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza się w formie instruktażu, nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach, na których są wykonywane prace szczególnie niebezpieczne, nie rzadziej niż raz w roku.

 

Szkolenie okresowe osób wymienionych w  pkt. 1 i 3-5 powinno być przeprowadzane w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego nie rzadziej niż raz na 5 lat, a w przypadku pracowników administracyjno-biurowych nie rzadziej niż raz na 6 lat.

 

Pierwsze szkolenie okresowe osób zatrudnionych na stanowiskach wymienionych w pkt 1 przeprowadza się w okresie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach, natomiast osób zatrudnionych na stanowiskach wymienionych w pkt. 2-5 - w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach.

 

 

Wzór karty szkolenia wstępnego

 

 

  1.  Szkolenie dla studentów i doktorantów

 

Obowiązek szkolenia w zakresie bhp dotyczy:

  • wszystkich studentów rozpoczynających naukę na I roku studiów

  •  uczestników studiów doktoranckich  wpisanych na I rok studiów

- z wyjątkiem tych studentów i doktorantów, którzy w ramach dotychczasowego kształcenia, od roku akademickiego 2010/2011 odbyli już takie szkolenie na Uniwersytecie Rzeszowskim.

 

Zapis ten jest  jednoznaczny z tym, że nie zwalnia ze szkolenia w UR  uczestnictwo w zajęciach na innych uczelniach, w ośrodkach szkolenia, zakładach pracy itp.

Wszyscy studenci i uczestnicy studiów doktoranckich wpisani na I rok studiów są automatycznie zapisywani na szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w Uczelnianym Systemie Obsługi Studiów.

 

 Szkolenie dla studentów i doktorantów wynika z programu studiów, nadzór i realizację sprawuje Dział Kształcenia.