Sylabusy

   

SYLABUS

dotyczy cyklu kształcenia 
2019/2020 - 2021/2022

Załącznik nr 1.5 do Zarządzenia Rektora UR  nr 12/2019

 

1. Podstawowe informacje o przedmiocie

Nazwa przedmiotu

wychowanie fizyczne ZO

Kod przedmiotu*

 

nazwa jednostki prowadzącej kierunek

Wszystkie Kolegia

Nazwa jednostki realizującej przedmiot

Centrum Sportu i Rekreacji UR

Kierunek studiów

Wszystkie kierunki

Poziom studiów

studia pierwszego stopnia

Profil

ogólnoakademicki

Forma studiów

stacjonarna

Rok i semestr/y studiów

I rok, I sem.1,2

Rodzaj przedmiotu

ogólny

Język wykładowy

polski

Koordynator

dr Miłosz Szczudło

Imię i nazwisko osoby prowadzącej / osób prowadzących

Wszyscy pracownicy

-opcjonalnie, zgodnie z ustaleniami w Jednostce

 

1.1.Formy zajęć dydaktycznych, wymiar godzin i punktów ECTS

Semestr

(nr)

Wykł.

Ćw.

Konw.

Lab.

Sem.

ZP

Prakt.

Inne (jakie?)

Liczba pkt. ECTS

1

 

30

 

 

 

 

 

 

0

2

 

30

 

 

 

 

 

 

0

 

1.2. Sposób realizacji zajęć 

þ zajęcia w formie tradycyjnej

☐ zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

 

1.3 Forma zaliczenia przedmiotu  (z toku) (egzamin, zaliczenie z oceną, zaliczenie bez oceny)

         Ćwiczenia: zaliczenie z oceną


2. Wymagania wstępne

Brak przeciwwskazań zdrowotnych do aktywnego uczestnictwa w programowych zajęciach wychowania fizycznego.

 

3. Cele, efekty uczenia się , treści programowe i stosowane metody dydaktyczne

 

3.1 Cele przedmiotu

C1

Krzewienie świadomości kultury fizycznej u młodzieży uniwersyteckiej

C2

Harmonijny rozwój psychomotoryczny młodzieży

C3

Kształtowanie postaw prozdrowotnych i nawyków systematycznej aktywności fizycznej

C4

Kształtowanie postaw wychowawczych i społecznych związanych z działalnością w grupie.

C5

Promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia oraz nawyku uprawiania aktywności fizycznej przez całe życie

C6

Rozwijanie szczególnych umiejętności w zakresie wybranych form aktywności.

 

3.2 Efekty uczenia się dla przedmiotu

EK ( efekt uczenia się)

 

Treść efektu uczenia się zdefiniowanego dla przedmiotu (modułu)

Student:

Odniesienie do efektów  kierunkowych (KEK)

EK­_01

Kontroluje poziom własnej wydolności i sprawności fizycznej, wykonując podstawowe testy i sprawdziany. Posiada umiejętność doboru ćwiczeń kształtujących odruch prawidłowej postawy ciała.

 

EK_02

Wykonuje podstawowe elementy techniczne zespołowych gier sportowych (siatkówki, koszykówki, piłki nożnej i piłki ręcznej) i wykorzystać w praktyce ćwiczenia fizyczne, mające wpływ na motorykę organizmu.

 

EK_03

Podejmuje działania prozdrowotne i edukacyjne, wykorzystując w praktyce wiedzę oraz umiejętności  w zakresie różnych form aktywności ruchowej.

 

EK_04

Współpracuje w zespole  stosując zasady „fair play”.

 

EK_05

Kształtuje samodyscyplinę i samoocenę oraz poczucie odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo własne i drugiego człowieka.

 

EK_06

Kreuje wartości aktywności ruchowej jako formy relaksu fizycznego i psychicznego oraz promuje pozytywną postawę prozdrowotną wpływającą na sprawność funkcjonalną w dorosłym życiu człowieka.

 

 

3.3 Treści programowe   

 1. Problematyka wykładu

nie dotyczy

 1. Problematyka ćwiczeń audytoryjnych, konwersatoryjnych, laboratoryjnych, zajęć praktycznych

Treści merytoryczne

Omówienie zasad bezpiecznego korzystania z obiektów, przyrządów i środowisk związanych z uprawianiem różnych dyscyplin sportu. Zapoznanie z regulaminem CSiR. Organizacja, higiena i porządek pracy.

Gry i zabawy ruchowe, różne formy wyścigów z wykorzystaniem sprzętu sportowego.

Ćw. ogólnorozwojowe.

Ćwiczenia kształtujące prawidłową postawę ciała z wykorzystaniem przyrządów i przyborów.

Wychowanie Zdrowotne: Koncepcje i cele promocji zdrowia oraz zachowania zagrażające sprawności funkcjonalnej człowieka.

P. Siatkowa : Doskonalenie odbić i zagrywki sposobem górnym i dolnym. Ćw. kształtujące koordynację wzrokowo - ruchową. Taktyka rozegrania piłki w stałych fragmentach gry szkolnej.

P. Siatkowa: Doskonalenie : wystawy, ataku i zastawiania pojedynczym blokiem. Doskonalenie zastawiania, bloku pojedynczego i podwójnego - gra szkolna. Przepisy gry.

P. Siatkowa:  Zadania kontrolno - oceniające - stosowanie znanych elementów techniki podczas gry szkolnej. Przepisy i sędziowanie.

P. Ręczna: Doskonalenie : Technika podań półgórnych, górnych, dolnych i kozłem w różnych ustawieniach oraz kozłowania piłki. Technika rzutu w wyskoku oraz chwytów piłek leżących i  toczących się. Gra szkolna.

P. Ręczna: Prowadzenie piłki w dwójkach i trójkach, wyprowadzenie ataku szybkiego podania sytuacyjne, rzuty piłki do bramki z biegu  i w wyskoku.

Obrona „każdy swego”. Gra szkolna.

P. Ręczna : Taktyka gry w obronie 6 : 0.  Zastosowanie doskonalonych elementów w mini turnieju. Zadania kontrolno - oceniające - przepisy gry. 

Koszykówka: Doskonalenie  podań sytuacyjnych prawą i lewą ręką , kozłowania ze zmianą ręki i kierunku. Rzut  do kosza po zatrzymaniu na jedno i dwa tempa. Krycie każdy swego , rozegranie piłki na własnej połowie. Przepisy gry - rzut sędziowski.

Koszykówka: Nauka i doskonalenie ataku 1x1 z piłką i bez piłki. Zbiórka z tablicy - pierwsze podanie i wyprowadzenie szybkiego ataku w trójkach. Doskonalenie współdziałania zespołowego w ataku. Gra właściwa - przepisy i sędziowanie.

P. Nożna: Doskonalenie techniki : podanie , przyjęcie, strzały do bramki z miejsca , w biegu, po podaniu, żonglowanie piłki, gra głową. Zastosowanie doskonalonych elementów w stałych fragmentach gry. podaniu.  Taktyka  sposobów krycia w obronie - gra szkolna.

P. Nożna: Zadanie kontrolno - oceniające. Gra właściwa  z  doskonaleniem poznanych elementów technicznych i taktycznych.  Przepisy gry.

Atletyka Terenowa:  Biegi terenowe ze zmiennym tempem. Orientacja w terenie, ćw. ogólnorozwojowe. Gry i zabawy z pokonywaniem przeszkód naturalnych.

Wychowanie Zdrowotne: Choroby cywilizacyjne i ich wpływ na aktywność psychofizyczną człowieka, koncepcje i cele promocji zdrowia oraz  zachowania zagrażające zdrowiu.

Do wyboru: Łyżwiarstwo: Zasady bezpieczeństwa na lodowisku. Poślizg z odbicia, jazda przodem, zatrzymanie półpługiem i pługiem, jazda tyłem, zatrzymanie zwrotem na jednej i dwóch nogach, przekładanka przodem i tyłem - hamowanie.

Kajakarstwo: Zasady bezpieczeństwa w kajakarstwie, Nauka wsiadania i wysiadania oraz manewrowania kajakiem.

Testy czynnościowe sprawności motorycznej. Przeprowadzenie Wielostopniowego testu wahadłowego lub testu Coopera

 

3.4 Metody dydaktyczne

Wykład: wykład problemowy, wykład z prezentacją multimedialną, metody kształcenia na odległość

Ćwiczenia: analiza tekstów z dyskusją, metoda projektów (projekt badawczy, wdrożeniowy, praktyczny), praca w grupach (rozwiązywanie zadań, dyskusja),gry dydaktyczne, metody kształcenia na odległość

Laboratorium: wykonywanie doświadczeń, projektowanie doświadczeń


4. Metody i kryteria oceny

4.1 Sposoby weryfikacji efektów uczenia się

Symbol efektu

Metody oceny efektów uczenia się

(np.: kolokwium, egzamin ustny, egzamin pisemny, projekt, sprawozdanie, obserwacja w trakcie zajęć)

Forma zajęć dydaktycznych

(w, ćw, …)

Ek_ 01

- testy czynnościowe kontrolujące postępy w zajęciach,

- obserwacja w trakcie zajęć

- świadomy i aktywny udział w zajęciach,

ćw.

Ek_ 02

- świadomy i aktywny udział w zajęciach,

- obserwacja w trakcie zajęć

ćw.

Ek_03

- świadomy i aktywny udział w zajęciach,

- przygotowanie i prezentacja materiału dydaktycznego z wychowania zdrowotnego

ćw.

Ek_04

- obserwacja w trakcie zajęć

ćw.

Ek_05

- obserwacja w trakcie zajęć

ćw.

 

4.2 Warunki zaliczenia przedmiotu (kryteria oceniania)

Kryteria oceny:

• ocena bardzo dobry- bardzo dobra lub  plus dobra średnia ocen cząstkowych.
Maksymalnie jedna nieobecność nieusprawiedliwiona.

• ocena plus dobry- bardzo dobra lub dobra średnia ocen cząstkowych. Jedna nieobecność nieusprawiedliwiona.

• ocena dobry- dobra średnia ocen cząstkowych. Jedna lub dwie nieobecności nieusprawiedliwione.

• ocena plus dostateczny dobra lub dostateczna średnia ocen cząstkowych. Jedna lub dwie nieobecności nieusprawiedliwione.

• ocena dostateczny- dostateczna średnia ocen cząstkowych. Dwie lub maksymalnie  trzy nieobecności nieusprawiedliwione

• ocena niedostateczna- negatywna średnia ocen cząstkowych lub trzy i więcej nieobecności nieusprawiedliwionych.

 Ocenie podlega:

- demonstrowanie poprawnie wybraną technikę aktywności fizycznej zgodnie z zasadami wynikającymi z fachowej literatury

- prawidłowość realizowania założeń taktycznych, dotyczących współpracy pomiędzy zawodnikami danej drużyny,

- stopień zaangażowania  w wybranej formie aktywności fizycznej,

- poprawne wykonywanie wybranych ćwiczeń fizycznych wg wzorca zaprezentowanego na zajęciach,

- odpowiedni  poziom sprawności fizycznej i wydolność organizmu.

 

5. CAŁKOWITY NAKŁAD PRACY STUDENTA POTRZEBNY DO OSIĄGNIĘCIA ZAŁOŻONYCH EFEKTÓW W GODZINACH ORAZ PUNKTACH ECTS

Forma aktywności

Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności

Godziny kontaktowe wynikające planu z studiów

60

Inne z udziałem nauczyciela

(udział w konsultacjach, egzaminie)

0

Godziny niekontaktowe - praca własna studenta

(przygotowanie do zajęć, egzaminu, napisanie referatu itp.)

0

SUMA GODZIN

60

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS

0

* Należy uwzględnić, że 1 pkt ECTS odpowiada 25-30 godzin całkowitego nakładu pracy studenta.

 

6. PRAKTYKI ZAWODOWE W RAMACH PRZEDMIOTU/ MODUŁU

wymiar godzinowy

nie dotyczy

zasady i formy odbywania praktyk

nie dotyczy

 

7. LITERATURA

Literatura podstawowa:

 1. Literatura podstawowa:
 2. Gołaszewski J., Piłka nożna, Poznań, 2003.
 3. Huciński T., Metodyka nauczania i doskonalenia podstaw, Wrocław, 2006.
 4. Huciński T., Kelner J., Koszykówka, Wrocław, 2001.
 5. Madejski E., Węglarz J., Wybrane zagadnienia współczesnej metodyki wychowania fizycznego, Podręcznik dla nauczycieli i studentów, Impuls, 2017.
 6. Stawiarski St., Piłka ręczna cz. I i II, Kraków, 2003.
 7. Uzarowicz J., Piłka siatkowa. Co jest grane, Kraków, 2001.
 8. Bondarowicz M., Zabawy i gry ruchowe w zajęciach sportowych. Warszawa, 2002.

Literatura uzupełniająca:

 1. Zaborniak S., Metodyka nauczania ćwiczeń lekkoatletycznych. Poradnik dla nauczycieli, Rzeszów, 2006.
 2. Drabik J., Aktywność fizyczna w treningu zdrowotnym osób dorosłych, Gdańsk 1996.

 

Akceptacja Kierownika Jednostki lub osoby upoważnionej