SPRAWOZDANIE: VI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA „SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE – STAN I KIERUNKI ROZWOJU W ŚWIETLE UWARUNKOWAŃ REGIONALNYCH”

Colin F. Hales, Mieczysław J. Król, Maria Sarama

 

 

W dniach 22-24 września 2014 r. odbyła się VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Społeczeństwo informacyjne – stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych”. Organizatorem Konferencji był Zakład Metod Ilościowych wraz z Pracownią Naukowo-Dydaktyczną Informatyki Gospodarczej Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego przy współpracy z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Konferencje z cyklu „Społeczeństwo informacyjne” cieszą coraz większym zainteresowaniem w polskim środowisku naukowym, a od dwóch lat odbywają się w szerszej formule organizacyjnej z sesjami plenarnymi organizowanymi w zagranicznych ośrodkach akademickich w Euroregionie Karpaty (Lwów, Tarnopol). W tegorocznej edycji konferencji w organizacji współuczestniczyła Prešovská Univerzita i International School of Management ISM Slovakia z Preszowa oraz Eastern European Slavic University z Użgorodu (Ukraina). Obrady odbywały się na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz w College of International Business w Preszowie na Słowacji. Niezwykle aktualna, ważna i interdyscyplinarna  problematyka podejmowana na konferencji zgromadziła liczne grono uczestników z Polski i zagranicy.

Aktualność problematyki podjętej na konferencji wynika z faktu, że w minionym XX wieku rozpoczęła się trwająca do dnia dzisiejszego globalna rewolucja informatyczna, generująca wysoko zaawansowane technologie informacyjno-komunikacyjne i zmieniająca dotychczasowe stosunki społeczne. Technologie ukierunkowane na gromadzenie, przetwarzanie, przekazywanie i użytkowanie potężnych zasobów informacji zmieniają rzeczywistość gospodarczą, są zauważalne we wszystkich dyscyplinach nauki i występują w prawie każdej sferze działalności człowieka.

W tegorocznej konferencji uczestniczyła kadra naukowa z wielu ośrodków badawczych i akademickich z kraju i zagranicy. Reprezentowane były m.in.: Uniwersytet w Białymstoku,  UMCS w Lublinie, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Szczeciński, USKW w Warszawie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Zachodnio-Pomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Politechnika Białostocka, Politechnika Częstochowska, Politechnika Lubelska, Politechnika Łódzka, Politechnika Opolska, Politechnika Śląska w Gliwicach, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wyższa Szkoła Bankowa w Lublinie,  Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach, IPPT PAN, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny UwB w Wilnie, College of International Business, ISM Prešov (Słowacja), European Slavic Universit  Užhorod (Ukraina). W konferencji brali udział także przedstawiciele kluczowych instytucji państwowych takich jak: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Urząd Komunikacji Elektronicznej.

Dorobek naukowy konferencji to ponad osiemdziesiąt referatów wygłoszonych na trzech sesjach plenarnych oraz w siedmiu sekcjach tematycznych.  Przewodniczyli im: prof. zw. dr hab. Arkadiusz Potocki, dr hab. inż. prof. UO Adam Czerwiński, dr hab. prof. PWr Zygmunt Mazur, dr hab. Andrzej Marciniak, dr hab. prof. UŁ Bogusław Kaczmarek,  prof. UR Mieczysław Jan Król, dr hab. prof. UwB Jarosław Wołkonowski, dr hab. Mirosław Moroz, dr inż. Colin  Hales, ing. Renata Madzinová PhD.

Tematyka wygłaszanych referatów obejmowała wszystkie istotne aspekty społeczeństwa informacyjnego, zarówno natury ogólnej, jak też uwarunkowań funkcjonowania w nim podmiotów gospodarczych, jednostek administracji i osób fizycznych w Polsce, Słowacji, Ukrainie i Litwie. Znalazły się liczne doniesienia dotyczące wyrafinowanych technik i systemów informatycznych stosowanych w działalności gospodarczej, edukacji, ekologii, medycynie, administracji, turystyce, a nawet w gospodarce łowieckiej. Przedstawiono również wyniki badań empirycznych wykorzystujących oryginalną metodologię badawczą.

Wymiernym i cennym zwieńczeniem konferencji będzie publikacja wygłoszonych referatów w Zeszytach Naukowych z serii „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy”. Duże znaczenie mają także nowe kontakty naukowe nawiązane między uczestnikami konferencji z Polski, Słowacji, Litwy i Ukrainy.

Za organizację konferencji odpowiadał komitet w składzie: dr inż. Colin F. Hales – przewodniczący, dr Maria Sarama, dr inż. Jadwiga Pawłowska-Mielech, dr inż. Paweł Zawora, dr inż. Roman Chorób, mgr Ryszard Hall, mgr inż. Konrad Drozd, mgr inż. Paweł Szura, dr inż. Jolanta Wojnar, dr Beata Kasprzyk, dr Barbara Fura, mgr inż. Danuta Kubit, ing. Jozef Polačko.