Rektorzy UR

Prof. dr hab. Aleksander Bobko
(od 2012-2015)

Prof. dr hab. Stanisław Uliasz
(2008-2012)

Prof. dr hab. Włodzimierz Bonusiak
(2002-2008)

Prof. dr hab. Tadeusz Lulek
(2001-2002)